Display mode (Doesn't show in master page preview)

บทวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ

9 เมษายน 2563

พลังงาน

โรงไฟฟ้าชุมชนแบบชีวมวลผสมผสาน…ตอบโจทย์เป้าหมายธุรกิจ พร้อมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3096)

โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนนับได้ว่าเป็นนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญอันหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานในพื้นที่ชุมชน และสร้างรายได้เสริมให้เกิดแก่ชุมชน ผ่านการจำหน่ายวัสดุทางการเกษตรเพื่อเป็นเชื้อเพลิง โดยโรงไฟฟ้าชุมชนประเภทชีวมวลน่าจะทำให้เกษตรกรในปัจจุบันได้รับประโยชน์สูงสุดจากการขายว... อ่านต่อ