Display mode (Doesn't show in master page preview)

9 ธันวาคม 2563

อุตสาหกรรม

อนาคตส่งออกเครื่องปรับอากาศไทย…เร่งปรับโครงสร้างสินค้า เตรียมเผชิญเวียดนามคู่แข่งสำคัญและการเปลี่ยนเทคโนโลยี (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3169)

คะแนนเฉลี่ย
​       ในระยะข้างหน้า การส่งออกเครื่องปรับอากาศของไทยมีแนวโน้มเผชิญโจทย์รอบด้านทั้งการแข่งขันกับคู่แข่งใหม่อย่างเวียดนามในหมวดเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์รุ่นธรรมดา พฤติกรรมผู้บริโภคในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ที่หันมาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์มากขึ้นจนส่งผลกดดันการส่งออกเครื่องปรับอากาศ Non-Inverter ของไทย รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสู่เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์รุ่นอัจฉริยะที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ โดยเฉพาะในกลุ่มตลาดประเทศพัฒนา ดังนั้น ไทยจำเป็นต้องเร่งปรับโครงสร้างการผลิตและส่งออกเครื่องปรับอากาศเพื่อบรรเทาผลกระทบที่น่าจะเกิดขึ้นดังกล่าว รวมไปถึงสร้างโอกาสการส่งออกในสินค้าที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต
ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ในระยะเร่งด่วน ก่อนที่เวียดนามจะสามารถขยายกำลังการผลิตเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์รุ่นธรรมดาขึ้นมาแข่งขันกับไทยในตลาดโลก ไทยควรเร่งสร้างโอกาสให้แก่ผู้ผลิตในการขยายตลาดสินค้าหมวดดังกล่าวไปยังตลาดประเทศเกิดใหม่ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกับเวียดนาม ในขณะเดียวกันก็สามารถชดเชยแนวโน้มที่ลดลงของความต้องการเครื่องปรับอากาศแบบ Non-Inverter นอกจากนี้ สำหรับยุทธศาสตร์ในระยะยาว เพื่อรองรับเทรนด์การเปลี่ยนผ่านสู่ยุค IoT ไทยควรส่งเสริมการลงทุนเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์รุ่นอัจฉริยะแบบ IoT ควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสให้กับผู้ผลิตในการส่งออกสินค้ากลุ่มดังกล่าวโดยเริ่มจากตลาดประเทศพัฒนาแล้วอุตสาหกรรม