Display mode (Doesn't show in master page preview)

14 กันยายน 2563

Econ Digest

กระแส Contactless Payment ดึง...ฐานลูกค้าใหม่สู่ Mobile Banking และ e-Wallet

คะแนนเฉลี่ย
             การแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นตัวเร่งสำคัญที่ทำให้พฤติกรรมการโอนเงินและชำระค่าสินค้าและบริการของผู้บริโภคไทยเปลี่ยนไป โดยเกิด New Normal ที่มุ่งสู่การโอนและชำเงินแบบไร้การสัมผัส (Contactless Payment) จากการสำรวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่า หลังจากที่การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในไทยคลี่คลายลง ยังมีผู้บริโภคที่ใช้งาน Mobile Banking และ e-Wallet มากขึ้น และมีผู้บริโภคกลุ่มใหม่เข้ามาใช้งานเพิ่มขึ้นด้วย โดยเป็นกลุ่มผู้บริโภคในช่วงวัย 35–44 ปี ที่ใช้งานเพิ่มขึ้น จากเดิมที่การใช้งานกระจุกตัวอยู่ที่ช่วงวัย 25–34 ปี ทั้งนี้ จากการสำรวจยังพบว่า ลักษณะของแอปพลิเคชัน Mobile Banking และ e-Wallet 3 อันดับแรก ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน คือ 1) สามารถรวมทุกบัญชีออนไลน์ไว้ในแอปพลิเคชันเดียว 2) ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวัน และ 3) มี Feature การใช้บัตรเครดิต 

           ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาด ปี 2563 การโอนและชำระเงินผ่าน Mobile Banking และ e-Money จะยังคงโตต่อเนื่อง และแม้ว่าจะได้รับแรงผลักดันจากพฤติกรรม Contactless Payment แต่อัตราการเติบโตก็ชะลอลง เนื่องจากมูลค่าธุรกรรมต่อครั้งลดลง ประกอบกับผู้บริโภคมีอำนาจซื้อลดลงจากผลของภาวะเศรษฐกิจ โดยคาดว่า จะมีปริมาณธุรกรรมโอนและชำระเงินผ่าน Mobile Banking ราว 7,758.0–7,927.5 ล้านรายการ ขยายตัว 57.5–61.0% มูลค่าธุรกรรมประมาณ 28,910.4–29,707.2 พันล้านบาท ขยายตัว 18.4–21.7% จากปี 2562 ขณะที่ปริมาณธุรกรรมผ่าน e-Money อยู่ที่ราว 1,990.1–2,038.0 ล้านรายการ ขยายตัว 1.2–3.7% มีมูลค่าประมาณ 286.3–291.1 พันล้านบาท ขยายตัว 1.5–3.2% จากปี 2562

              ​ในระยะข้างหน้า ผู้ให้บริการโอนและชำระเงินผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Mobile Banking และ e-Wallet ในไทยยังมีโอกาสเติบโต แต่ก็ต้องเผชิญการแข่งขันที่เข้มข้นจากการเข้ามาของกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ให้บริการ e-Wallet ดังนั้น ในระยะข้างหน้า จะได้เห็นการแข่งขันทำกลยุทธ์ด้านราคาและโปรโมชั่นของกลุ่มผู้ประกอบการที่เข้มข้นยิ่งขึ้น โดยน่าจะเป็นการทำการตลาดเพื่อกระตุ้นการเปิดใช้บริการของทั้งทางฝั่งผู้บริโภคและผู้ประกอบการร้านค้าและร้านอาหารต่าง ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest