Display mode (Doesn't show in master page preview)

25 กรกฎาคม 2563

Econ Digest

แม้...ส่งออก มิ.ย. 63 หดตัวลึก 23.2% แต่...ส่งออกอาหารกลับขยายตัว 6.8% มาตรการปิดเมืองในต่างประเทศ หนุนความต้องการสินค้าอาหารจากไทย

คะแนนเฉลี่ย

​               มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยในเดือน มิ.ย. 2563 อยู่ที่ 16,444 ล้านดอลลาร์ฯ หดตัวสูงถึง 23.2% ฉุดภาพรวมส่งออกไทยครึ่งแรกของปี 2563 หดตัว 7.1%  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ยังรุนแรงและการบังคับใช้มาตรการปิดเมืองหลายระดับ (Lockdown) ในต่างประเทศ ส่งผลให้อุปสงค์โลกอ่อนแรงลง และสายโซ่อุปทานบางส่วนในต่างประเทศชะงักงัน รวมถึงการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศใช้ระยะเวลายาวนานมากขึ้น


              สินค้าส่งออกศักยภาพของไทยที่หดตัวสูงในเดือน มิ.ย. 2563 ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ (-43.1%) ข้าว (-25.6%) และเครื่องใช้ไฟฟ้า (-15.2%) อย่างไรก็ดี มูลค่าการส่งออกอาหารไทย ยังขยายตัวได้ดีต่อเนื่องที่ 6.8% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการปิดเมือง ที่ทำให้การผลิตในต่างประเทศต้องหยุดชะงัก ช่วยหนุนความต้องการสินค้าอาหารจากไทย ทั้งทางตรงจากความต้องการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น และทางอ้อมจากการเป็นตลาดส่งออกทดแทนประเทศคู่แข่ง ทั้งนี้ หากพิจารณารายประเทศพบว่า จีนและสหรัฐฯ เป็นเพียง 2 ตลาดหลักที่มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยขยายตัวเป็นบวกในเดือนนี้ ที่ 12.0% และร้อยละ 14.5% ตามลำดับ


              ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินภาพรวมการส่งออกสินค้าไทยในปี 2563 มีแนวโน้มหดตัวในระดับ 2 หลัก ซึ่งจะเป็นการหดตัวลึกกว่าที่ประเมินไว้ที่ -6.1% จากทิศทางเศรษฐกิจโลกเผชิญความเสี่ยงสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ยังมีความไม่แน่นอนในระยะข้างหน้า แม้จะเริ่มมีข่าวดีจากความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนแล้วก็ตาม นอกจากนี้ ยังมีความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และชาติตะวันตกกับจีน ที่กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่สูงขึ้นดังกล่าวจะส่งผลกดดันทิศทางการค้าของโลกและการส่งออกของไทยในช่วงที่เหลือของปี 2563

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest