Display mode (Doesn't show in master page preview)

26 พฤศจิกายน 2563

Econ Digest

เรื่องควรรู้...ก่อนเปิดบัญชี FCD

คะแนนเฉลี่ย

                 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมาตรการ “ลดแรงกดดันต่อค่าเงินบาท" เพื่อช่วยให้กระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายเข้า-ออกประเทศไทยมีความสมดุลมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในมาตรการที่ประกาศออกมาในวันนั้น เป็นมาตรการที่เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ หรือ Foreign Currency Deposit (FCD) โดยธปท. อนุญาตให้คนไทยสามารถฝากเงินเข้าบัญชี FCD และสามารถโอนเงินระหว่างบัญชี FCD ของคนไทยด้วยกันได้อย่างเสรี ซึ่งการผ่อนคลายเกณฑ์ FCD ดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้า และประชาชนทั่วไป มีตัวช่วยในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมากขึ้น

               บัญชี FCD มีหลายประเภท ทั้งบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และบัญชีเงินฝากประจำ ลักษณะจะคล้ายๆ กับบัญชีเงินฝากเงินบาทที่เรารู้จักกัน โดยตามเกณฑ์ที่ปรับใหม่ของธปท. คนไทยสามารถเปิดบัญชี FCD เพื่อฝากเงินตราต่างประเทศสกุลเงินใดก็ได้ตามผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารพาณิชย์มีให้บริการ โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องวงเงิน ซึ่งการฝากเงินแต่ละสกุลจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยในประเทศนั้นๆ เช่น บัญชีเงินฝากประจำระยะ 6 เดือนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ก็จะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.00-0.80 ต่อปี ส่วนบัญชีเงินฝากสกุลเงินเยนและสกุลเงินยูโรส่วนใหญ่ก็จะมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.00 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของญี่ปุ่นและยูโรโซนติดลบนั่นเอง (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย. 2563)

                 ​สำหรับผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้า และประชาชนทั่วไปที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝาก FCD และต้องการที่จะเปิดบัญชีเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงและความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือเพื่อเตรียมที่จะพักเงินไว้เพื่อรอลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ มีสิ่งที่จะต้องพึงตระหนักรู้ ก็คือ เงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก FCD ของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง อาทิ เงินฝากขั้นต้นในการเปิดบัญชี การกำหนดระดับเงินคงเหลือขั้นต่ำเฉลี่ยในบัญชี ค่าธรรมเนียมในกรณีที่ยอดคงเหลือต่ำกว่าระดับที่กำหนด ค่าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหว ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน และค่าธรรมเนียมการฝาก/ถอนเงินจากบัญชี ตลอดจนภาษีของดอกเบี้ยเงินฝากซึ่งสำหรับบุคคลธรรมดาคนไทยจะต้องเสียภาษีที่ร้อยละ 15 และเหนือสิ่งอื่นใด คือ การคุ้มครองเงินฝากของสถาบันคุ้มครองเงินฝากจะครอบคลุมเฉพาะบัญชีเงินฝากภายในประเทศที่เป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น ไม่ครอบคลุมลงไปถึงเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศในบัญชี FCD  


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest