Display mode (Doesn't show in master page preview)

13 กรกฎาคม 2564

Econ Digest

ดัชนี KR-ECI ลด สะท้อน...ครัวเรือนไทยกังวลภาวะการครองชีพเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

คะแนนเฉลี่ย

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือน (KR-ECI) เดือนมิ.ย. 2564 ปรับลดลงอยู่ที่ 36.7 จาก 37.3 ในเดือนพ.ค. และเมื่อพิจารณาดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนใน 3 เดือนข้างหน้าก็ปรับลดลงเช่นกันอยู่ที่ 38.9 จาก 39.4 ในเดือนพ.ค. บ่งชี้ว่าครัวเรือนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะการครองชีพเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยความไม่แน่นอนเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการระบาด ได้ส่งผลให้มุมมองเกี่ยวกับรายได้และการจ้างงานปรับลดลงจากเดือนก่อนอย่างมาก

แม้ผลสำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์การจ้างงานในองค์กรจะระบุว่าการเลิกจ้างเริ่มมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน แต่เมื่อพิจารณาองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น การปรับลดชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา หรือปรับลดเงินเดือนลงชั่วคราวแทนการเลิกจ้างกลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจเพิ่มเติมที่ระบุว่าในช่วงโควิด-19 รายได้ของครัวเรือนส่วนใหญ่ลดลงและส่งผลให้ครัวเรือนเริ่มปรับพฤติกรรมการใช้จ่าย ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าการระบาดของโควิด-19 ในระลอกนี้ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของครัวเรือนหรือไม่อย่างไร ผลสำรวจระบุว่ามากกว่าครึ่งหนึ่ง (51.2%) ของครัวเรือนที่ตอบแบบสอบถามมีรายได้ลดลงและมีผลกระทบต่อกำลังซื้อหรือพฤติกรรมการใช้จ่าย โดยวิธีรับมือกับการลดลงของรายได้คือเริ่มมีการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง (47.7%) และมีการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในขนาดที่เล็กลง (22.7%) 
 
ในระยะข้างหน้าดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือน (KR-ECI) ยังเผชิญความไม่แน่นอนสูง โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังไม่สามารถควบคุมได้จะยังกดดันตลาดแรงงานและกำลังซื้อของภาคครัวเรือนต่อเนื่อง หากการระบาดยังบานปลายต่อไปจะยิ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมและความเชื่อมั่นของภาคส่วนต่าง ๆ ดังนั้นปัจจุบันภาครัฐควรมีความชัดเจนในมาตรการควบคุมการระบาดต่าง ๆ รวมถึงออกมาตรการเยียวยาผลกระทบแก่ภาคธุรกิจและครัวเรือน ควบคู่ไปกับการจัดหาและแจกจ่ายวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมสถานการณ์ให้ได้อย่างรวดเร็ว Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest