Display mode (Doesn't show in master page preview)

15 ตุลาคม 2563

Econ Digest

ดัชนี ก.ย.63 KR-ECI แม้ปรับตัวดีขึ้น แต่ครัวเรือน...ยังกังวลต่อภาระการชำระหนี้

คะแนนเฉลี่ย
               ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) เดือน ก.ย. 2563 อยู่ที่ระดับ 38.1 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า บ่งชี้ว่าครัวเรือนไทยมีมุมมองที่ดีขึ้น เกี่ยวกับภาวะการครองชีพ ในขณะที่ดัชนีภาวะเศรษฐกิจฯ ในช่วง 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 39.7 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อนเช่นกัน สอดคล้องไปกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทยอยปรับตัวดีขึ้น ตามการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ รวมถึงมาตรการภาครัฐ ในการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวในประเทศ และมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศ อย่างไรก็ตาม ระดับของดัชนีในเดือน ก.ย. และอีก 3 เดือนข้างหน้าโดยรวม ยังต่ำกว่าระดับ 50 และต่ำกว่าช่วงก่อนเกิดโควิด-19  สะท้อนว่ามุมมองของครัวเรือนไทยต่อภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพ ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

                เมื่อพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ของดัชนีพบว่า ครัวเรือนมีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับกำลังซื้อของครัวเรือน ทั้งในปัจจุบันและอีก 3 เดือนข้างหน้า เนื่องจากแนวโน้มรายได้ และการจ้างงานยังคงได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 นอกจากนี้ ครัวเรือนไทยยังมีความกังวลเกี่ยวกับภาระการชำระหนี้ หลังสิ้นสุดมาตรการพักชำระหนี้ระยะที่ 1 (ก.ค. 2563) เนื่องจากครัวเรือนไทยส่วนหนึ่ง ยังไม่สามารถปรับตัวกับสถานการณ์ หรือเพิ่มรายได้ จนทำให้ความสามารถในการชำระหนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ จากการสำรวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 50% ยังต้องการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยในระยะที่ 2 เพิ่มเติม โดยเน้นที่การปรับโครงสร้างหนี้ เช่น ลดอัตราการผ่อนขั้นต่ำ

               ​ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดระลอกสองในหลายประเทศ ยังสร้างความไม่แน่นอนต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า ซึ่งจะยังเป็นปัจจัยกดดันภาวะการจ้างงาน กำลังซื้อ และความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนให้ยังมีความไม่แน่นอนสูง อย่างไรก็ตาม มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐฯ ที่มีออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศ จะเป็นปัจจัยหนุนภาพการใช้จ่ายครัวเรือนในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest