Display mode (Doesn't show in master page preview)

6 มกราคม 2564

Econ Digest

โรงพยาบาลเอกชน ปี 64 ปรับตัวรับการแข่งขัน และ ความท้าทาย

คะแนนเฉลี่ย
9 เดือนแรกปี 2563 โรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีรายได้ลดลงที่ -14.2% (YoY) และกำไรสุทธิลดลงที่ -54.8% (YoY) คาดปี 2564 หากไทยไม่มีการระบาดรุนแรงซ้ำของโควิด-19 และทยอยให้มีการเดินทางระหว่างประเทศได้มากขึ้น รวมถึงการเมืองไทยไม่บานปลายรุนแรง ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาด โรงพยาบาลเอกชนจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1-4% (YoY) กำไรสุทธิโต 15-20% (YoY)  โดยคาดว่าจะมีคนไข้ต่างชาติเข้ารับการรักษาพยาบาลในไทยราว 1.57-1.77 ล้านคน (ครั้ง) เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีจำนวนราว 1.45 ล้านคน (ครั้ง) แต่การฟื้นตัวนี้ยังไม่กลับเข้าสู่ระดับก่อนโควิด ในปี 2562 โดยปัจจัยด้านโควิด-19 จะยังกดดันการทำรายได้และกำไรของโรงพยาบาลเอกชนต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนที่พึ่งพารายได้จากคนไข้ต่างชาติในสัดส่วนสูง ขณะที่กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนที่พึ่งพารายได้จากคนไข้ชาวไทยกลุ่มประกันสังคมและข้าราชการ น่าจะยังพอไปได้หรือได้รับผลกระทบน้อยกว่าโรงพยาบาลเอกชนใน Segment อื่น

ทั้งนี้ การแข่งขันของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะยากและรุนแรงขึ้น เพราะผู้ประกอบการมีจำนวนมากแต่คนไข้ที่มีศักยภาพกลับไม่เพิ่มขึ้นตาม โดยเฉพาะคนไข้กลุ่ม Medical Tourism ที่ยังไม่กลับมาเป็นปกติ ทำให้ผู้ประกอบการต้องแย่งชิงตลาดคนไข้ในประเทศ ที่กำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นตัว ดังนั้น ในระยะสั้น โรงพยาบาลเอกชนต้องมีการปรับตัวเพื่อประคองการเติบโต โดยควบคุมค่ารักษาพยาบาลให้คนไข้สามารถเข้าถึงได้ และเตรียมความพร้อมรองรับคนไข้ต่างชาติที่เริ่มทยอยเข้ามาใช้บริการในไทย ขณะที่ในระยะกลางถึงยาว ควรนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการต้นทุนและอำนวยความสะดวก รวมถึงมองหารายได้ใหม่ ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง ซึ่งธุรกิจกลุ่ม Non-hospital มีความน่าสนใจและมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น อาทิ การดูแลผู้สูงอายุ อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์

             


                                                                                                                                                   ​  ขอบคุณภาพจาก  Shutterstock.com​Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest