Display mode (Doesn't show in master page preview)

9 พฤศจิกายน 2563

Econ Digest

อุตสาหกรรมไทย ปี 64 ฟื้นบ้าง... แต่ยังไม่กลับสู่ภาวะก่อนโควิด

คะแนนเฉลี่ย

​        ภายใต้สมมติฐานที่ไทยไม่เกิดการระบาดซ้ำของโควิด-19 คนส่วนใหญ่ในประเทศได้รับวัคซีนป้องกันโควิดในช่วงปลายปี 2564 และสถานการณ์การเมืองไม่เป็นอุปสรรคต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐอย่างมีนัยสำคัญ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ปี 2564 อุตสาหกรรมหลักในไทยจะใช้เวลาในการฟื้นตัวจากผลกระทบของโควิดแตกต่างกัน ตามระดับของผลกระทบและโจทย์เฉพาะอื่น ๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สงครามการค้า การแย่งชิงความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีในตลาดโลก และภาวะอุปทานส่วนเกิน

        เบื้องต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า แม้หลายอุตสาหกรรมหลักจะสามารถกลับมาโตเป็นบวกได้ในปี 2564 จากฐานที่ต่ำในปี 2563 แต่ส่วนใหญ่จะยังไม่กลับไปสู่ระดับก่อนโควิด โดยอาหารและเครื่องดื่ม อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ค้าปลีก การแพทย์ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในระดับปานกลางถึงน้อย (หดตัวน้อยกว่า 15% ในปี 2563) ดังนั้น ในปี 2564 น่าจะมีโอกาสโตเข้าใกล้ระดับก่อนโควิดได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับอีกกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในระดับลึก (หดตัวมากกว่า 15% ในปี 2563) ซึ่งได้แก่ โรงแรมและร้านอาหาร รถยนต์ ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย  

         การประเมินข้างต้น เป็นมุมมองต่อแนวโน้มอุตสาหกรรมในภาพกว้าง ยังมีความไม่แน่นอนสูง และไม่ได้สะท้อนว่าทุกกิจการในอุตสาหกรรมนั้น จะมีภาพการปรับตัวในลักษณะเดียวกัน เพราะแต่ละกิจการมีเงื่อนไขการทำธุรกิจที่ต่างกัน ขณะที่ ผลจากโควิดเป็นโจทย์เฉพาะหน้า แต่หากมองไปข้างหน้า ยังมีอีกหลายปัจจัยที่อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นความท้าทายของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะตลาดผู้บริโภคที่เปลี่ยนเร็วและซับซ้อนขึ้น และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเห็นว่า การประเมินภาพแนวโน้มอุตสาหกรรมในปี 2564 ในบทความนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับนำไปพิจารณาประกอบการวางมาตรการช่วยเหลือที่เฉพาะเจาะจง เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest