Display mode (Doesn't show in master page preview)

3 กรกฎาคม 2563

Econ Digest

เมื่อเทคโนโลยี VR มาพบกับ 5G ก็ถึงเวลาของ ธุรกิจบันเทิงเสมือนจริง

คะแนนเฉลี่ย
​สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา นำไปสู่การหยุดชะงักของภาคธุรกิจการแสดงโชว์และการแข่งขันกีฬา อีกทั้งยังเปลี่ยนพฤติกรรมการรับชมของผู้บริโภค จากที่รับชมในสถานที่จัดงาน เป็นการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อคงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม อย่างไรก็ดี การรับชมดังกล่าวทำผ่านทีวีหรือโทรศัพท์มือถือ จึงยังไม่สามารถตอบโจทย์เท่ากับการรับชมในสถานที่จริงเท่าใดนัก

เมื่อถึงยุคการสื่อสารไร้สาย 5G ที่มีความรวดเร็วในการส่งข้อมูลมากกว่าและมีความหน่วงที่น้อยกว่า 4G จึงเป็นโอกาสของ "ธุรกิจบันเทิงเสมือนจริง" ที่ให้บริการความบันเทิงด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) เนื่องด้วยเทคโนโลยี VR สามารถนำเสนอมุมมองการรับชมแบบ 360 องศา พร้อมทั้งรองรับระบบเสียงรอบทิศทาง ทำให้ผู้บริโภคได้รับอรรถรสในการชม ใกล้เคียงกับการรับชมในสถานที่จริง เทคโนโลยีนี้จึงมีศักยภาพในการยกระดับประสบการณ์รับชมการแสดงโชว์และการแข่งขันกีฬาขึ้นไปอีกขั้น

อยางไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่สามารถก้าวเข้ามาทำ ธุรกิจบันเทิงเสมือนจริง จำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมสำหรับการให้บริการ อีกทั้งต้องมีความเชี่ยวชาญในการสร้างแพลทฟอร์มเพื่อนำเสนอคอนเทนต์ในระดับหนึ่ง ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของผู้ประกอบการโทรคมนาคมไทยบางรายที่จะดำเนินธุรกิจนี้ได้ 

จากการวิเคราะห์บนฐานของธุรกิจคอนเสิร์ตและกีฬาในปัจจุบัน คาดว่า ธุรกิจบันเทิงเสมือนจริงน่า จะมีศักยภาพสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโดยรวมไม่ต่ำกว่า 1.7 พันล้านบาท และสามารถเพิ่มอัตราการเติบโตในเบื้องต้นได้มากกว่าร้อยละ 0.64 ของมูลค่าอุตสาหกรรมคอนเสิร์ตและกีฬาในประเทศไทย อย่างไรก็ดี จำนวนผู้ใช้บริการในช่วงแรก จะขึ้นอยู่กับการทำการตลาดเพื่อให้ความรู้กับผู้บริโภค ในเทคโนโลยีใหม่นี้ ประกอบกับระดับการผ่อนคลายภาวะล็อคดาวน์ในระยะข้างหน้า ซึ่งปัจจัยข้างต้น จะเป็นตัวกำหนดจังหวะการเติบโตของธุรกิจบันเทิงเสมือนจริงในอนาคต


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest