Display mode (Doesn't show in master page preview)

14 พฤษภาคม 2556

K-Econ Analysis

AEC Data KASIKORNRESEARCH : อัตราแลกเปลี่ยน สัดส่วนการส่งออก อัตราภาษีนำเข้า

คะแนนเฉลี่ย

สิงคโปร์ดอลลาร์อ่อนค่าจากปีที่ผ่านมา ขณะที่บาทไทย มาเลเซียริงกิตและเปโซฟิลิปปินส์แข็งค่าขึ้น


สิงคโปร์มีลักษณะเปิดเสรีทางการค้ามากที่สุดในอาเซียน โดยมีเพียง 6 รายการสินค้าที่จัดเก็บภาษีนำเข้า


สิงคโปร์มีมูลค่าการส่งออกสูงกว่า GDP เนื่องจากเป็นฐานการส่งออกต่อ (re-export) ที่สำคัญของเอเชีย

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


K-Econ Analysis