Display mode (Doesn't show in master page preview)

4 มิถุนายน 2556

K-Econ Analysis

AEC Data KASIKORNRESEARCH : ประมง เรือประมง ปลาทูน่า การส่งออก การนำเข้า

คะแนนเฉลี่ย

ไทยเป็นผู้ส่งออกปลาทูน่ากระป๋องและแปรรูปอันดับหนึ่งของโลก โดยส่วนใหญ่ผลิตจากปลาทูน่านำเข้า


อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์นับเป็นแหล่งจับปลาทูน่าที่สำคัญของอาเซียน


อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์มีการใช้เรือประมงจำนวนมาก เนื่องจากมีสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์ในน่านน้ำ

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


K-Econ Analysis