Display mode (Doesn't show in master page preview)

30 กรกฎาคม 2556

K-Econ Analysis

AEC Data KASIKORNRESEARCH : แรงงานต่างชาติ ค่าครองชีพ ค่าตอบแทน รายได้ รายจ่ายต่อเดือน

คะแนนเฉลี่ย

บรูไนพึ่งพาแรงงานต่างชาติจำนวนมาก เนื่องจากมีประชากรน้อยและส่วนใหญ่นิยมทำงานในภาคราชการ


ค่าตอบแทนที่สูงในสิงคโปร์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ดึงดูดแรงงานจากประเทศในอาเซียนให้เข้าไปทำงาน


สิงคโปร์นับว่าเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในอาเซียน และติด 10 อันดับแรกของโลก*

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


K-Econ Analysis