Display mode (Doesn't show in master page preview)

3 กันยายน 2556

K-Econ Analysis

AEC Data KASIKORNRESEARCH : เสื้อผ้า เครื่่องนุ่งห่ม การส่งออก ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ สัดส่วนค่าใ้ช้จ่ายต่อเดือน

คะแนนเฉลี่ย

เวียดนามเป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่มห่มรายใหญ่ของอาเซียนในปัจจุบัน..โดยมีมูลค่าส่งออกราวร้อยละ 3 ของโลก

กัมพูชาและเวียดนามเป็นฐานการผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่สำคัญ เนื่องด้วยข้อได้เปรียบด้านค่าแรง


มาเลเซียและสิงคโปร์มีค่าใช้จ่ายด้านเสื้อผ้าสูง..อันเป็นผลจากความนิยมเสื้อผ้าจากต่างประเทศและระดับค่าครองชีพที่ค่อนข้างสูง

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


K-Econ Analysis