Display mode (Doesn't show in master page preview)

10 กันยายน 2556

K-Econ Analysis

AEC Data KASIKORNRESEARCH : แพทย์ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ โรคเบาหวาน ผู้ป่วย

คะแนนเฉลี่ย

ประเทศในอาเซียนมีแนวโน้มการเกิดโรคเบาหวานตามการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัว โดยสิงคโปร์มีสัดส่วนผู้ป่วยเบาหวานสูงสุด


การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์อาจเป็นความท้าทายของประเทศไทย ภายหลังการเปิดเสรีภาคบริการจาก AEC

กว่าครึ่งของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของไทยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ส่วนสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพมากที่สุดดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


K-Econ Analysis