Display mode (Doesn't show in master page preview)

8 ตุลาคม 2556

K-Econ Analysis

AEC Data KASIKORNRESEARCH : การวิจัยและพัฒนา R&D สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ค่าใช้จ่าย

คะแนนเฉลี่ย

ถึงแม้จำนวนการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของไทยมีน้อยกว่าเวียดนามและฟิลิปปินส์ แต่สัดส่วนการจดทะเบียนโดยบุคคลท้องถิ่นมีสัดส่วนมากกว่า


สัดส่วนค่าใช้จ่ายทางด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสิงคโปร์อยู่ในระดับสูงที่สุดในอาเซียน


แม้การใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ยังอยู่ในสัดส่วนสูงเกินครึ่ง แต่พบพัฒนาการที่ดีขึ้นในหลายประเทศของอาเซียน

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


K-Econ Analysis