Display mode (Doesn't show in master page preview)

15 ตุลาคม 2556

K-Econ Analysis

AEC Data KASIKORNRESEARCH : พลังงาน การบริโภคน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน

คะแนนเฉลี่ย

ไทยมีความยั่งยืนของปริมาณสำรองถ่านหินมากถึง 68 ปี ในขณะที่เวียดนามมีความยั่งยืนในส่วนของน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติมากที่สุด


สิงคโปร์มีสัดส่วนการบริโภคน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมากที่สุด ส่วนเวียดนามพึ่งพาพลังงานทดแทนในสัดส่วนค่อนข้างสูงโดยเฉพาะไฟฟ้าพลังน้ำ


ประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่ขาดดุลการค้าน้ำมัน โดยหลายประเทศเน้นการนำเข้าน้ำมันดิบเพื่อแปรรูปในประเทศ ยกเว้นอินโดนีเซียที่เน้นนำเข้าน้ำมันกลั่น

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


K-Econ Analysis