Display mode (Doesn't show in master page preview)

22 ตุลาคม 2556

K-Econ Analysis

AEC Data KASIKORNRESEARCH : อัตราความเป็นเมือง ที่พักอาศัย เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในบ้าน

คะแนนเฉลี่ย

ไทยมีอัตราความเป็นเมืองค่อนข้างต่ำ โดยประชากรกระจุกตัวอยู่ในหัวเมืองใหญ่เพียงอย่างเดียว


ในปี '55 ราคาที่พักอาศัยระดับบนในกรุงจาการ์ตาปรับตัวขึ้นมากที่สุด รองรับความต้องการซื้อของชาวอินโดนีเซียในเขตเมือง


เวียดนามมียอดขายเฟอร์นิเจอร์ลดลงในปี '55 ส่วนหนึ่งมาจากการชะลอตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


K-Econ Analysis