Display mode (Doesn't show in master page preview)

6 ธันวาคม 2550

พลังงาน

ราคาน้ำมันดิบโลกผันผวน : ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือ (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 2082)

คะแนนเฉลี่ย

;น้ำมัน” เป็นพลังงานที่สำคัญประเภทหนึ่งที่ประชาชนทุกกลุ่มล้วนต้องเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในการเดินทาง รวมไปถึงการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคการผลิตต่างๆ ที่ใช้น้ำมันเป็นส่วนประกอบในขั้นตอนการผลิต ซึ่งการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันดิบที่เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์น้ำมันประเภทต่างๆ ย่อมจะส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการที่จะเชื่อมโยงสู่ราคาสินค้าและบริการที่จะปรับสูงขึ้นจนกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

โดยสรุปแล้วปัจจัยที่กำหนดราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในอดีตปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยที่กำหนดค่อนข้างชัดเจน จนถึงในช่วงเวลาปัจจุบันที่ปัจจัยทางการเงินและการลงทุนเป็นปัจจัยกำหนดอย่างเด่นชัดแทน และในช่วงเวลาสามถึงสี่ปีที่ผ่านมานี้ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนพฤศจิกายน 2550 ราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบในตลาดโลก ณ ราคาปี 2549 ได้ปรับตัวสูงขึ้นไปอยู่ในระดับที่สูงกว่าช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตน้ำมันครั้งที่ 2 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด มีความเห็นว่าการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกในช่วงเวลาปัจจุบันอาจจะยังคงอยู่ในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่อง และในปี 2551 อาจจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นได้อีก เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐยังคงไม่ฟื้นตัวจากปัญหาซับไพร์ม อีกทั้งสถานการณ์การประชุมของกลุ่มประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันหรือโอเปกที่อาจจะมีมติเปลี่ยนการอ้างอิงราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจากดอลลาร์สหรัฐมาเป็นยูโร อันจะส่งผลให้อิทธิพลของปัจจัยทางการเงินและการลงทุนเพื่อเก็งกำไรทั้งค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และความผันผวนในตลาดทุนที่มีต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงดำรงอยู่ต่อไป รวมถึงหากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติมาสนับสนุน อาทิ สถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง จะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก และราคาน้ำมันในรูปแบบต่างๆ ที่ใช้ในภาคการผลิตและการบริโภคภายในประเทศให้เพิ่มสูงขึ้นได้อีก ซึ่งหากสถานการณ์ต่างๆ ในปี 2551 ยังคงมีลักษณะไม่แตกต่างจากในปี 2550 คือ ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนค่าลงประมาณ 4.3 จุดเมื่อเทียบกับเงินตราสกุลอื่นๆ และความผันผวนของตลาดหุ้น (พิจารณาผ่านทางดัชนี S&P 500) ยังคงอยู่ที่ประมาณ 20 จุด จะส่งผลให้ราคาเฉลี่ยของน้ำมันดิบในตลาด WTI สหรัฐอเมริกา และตลาด Brent อังกฤษในปี 2551เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 13.4 % จากปี 2550 คือจะขยับขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 82.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เทียบกับปี 2550 ที่มีราคาเฉลี่ยประมาณ 72.54 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

ทั้งนี้ทางบริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ยังคงเห็นด้วยกับนโยบายและแผนพัฒนาพลังงานของภาครัฐในช่วงปีที่ผ่านมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลใหม่จะดำเนินการมาตรการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการไว้อย่างต่อเนื่อง ในประเด็นด้านการจัดหาพลังงานเพิ่มเติม เพื่อให้พลังงานมีความเพียงพอและมั่นคงด้วยการส่งเสริมการสำรวจพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงปิโตรเลียมทั้งในประเทศและเขตพื้นที่ทับซ้อนกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตภายในประเทศ ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ และการส่งเสริมการใช้พลังงานรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะน้ำมันอย่างประหยัด รวมถึงการสนับสนุนและรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้พลังงานทดแทนทั้งจาก ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซโซฮอล์ และไบโอดีเซล ซึ่งภาครัฐควรส่งเสริมให้มีการสำรวจและขยายการผลิตรวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคที่จะเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน และระบบ Logistics การวิจัยพัฒนายานยนต์ประหยัดพลังงาน อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานให้มากขึ้น นอกจากนั้นมาตรการด้านพลังงานสะอาดอันจะเป็นการช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปด้วย ซึ่งมาตรการต่างๆ ควรเร่งดำเนินการโดยด่วน และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาคการผลิต และประชาชนผู้บริโภค อันจะทำให้ประเทศไทยสามารถฝ่าพ้นวิกฤตราคาน้ำมันที่สูงขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


พลังงาน