Display mode (Doesn't show in master page preview)

28 มิถุนายน 2555

อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ครึ่งหลังปี 2555 : แม้โรงงานจะเริ่มกลับมาผลิตได้...แต่ปัญหาวิกฤติยุโรปอาจฉุดรั้งการฟื้นตัว (กระแสทรรศน์ฉบับที่ 2287)

คะแนนเฉลี่ย

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทย เริ่มกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยโรงงานที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลายแห่งกลับมาผลิตสินค้าได้แม้ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ แต่นับว่าเป็นการฟื้นตัวในระดับที่ดีกว่าที่คาด เมื่อพิจารณาสถิติการส่งออกอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา พบว่า ภาพรวมการส่งออกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์สามารถกลับมาเติบโตในแดนบวกได้เป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน โดยมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ประมาณ 3,088.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโตร้อยละ 11.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทำให้ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2555 การส่งออกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยหดตัวในกรอบที่แคบลง โดยมีมูลค่าการส่งออก 13,090 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

อย่างไรก็ดี การเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยในช่วงที่เหลือของปี 2555 นี้ ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ โดยที่สำคัญและเป็นปัจจัยที่ต้องระมัดระวัง ได้แก่ เศรษฐกิจยุโรปที่อาจเข้าสู่ภาวะถดถอยซ้ำซ้อน ท่ามกลางวิกฤตหนี้สาธารณะที่คาดว่าจะยืดเยื้อ และมีความเสี่ยงที่จะลุกลามส่งผลกระทบต่อไปยังประเทศอื่นๆ ซึ่งรวมถึงไทยเศรษฐกิจไทยเช่นกัน โดยสหภาพยุโรปเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 13.4 ในปี 2554 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2555 ที่ผ่านมา สัดส่วนการส่งออกไปยังกลุ่มสหภาพยุโรปนั้นลดลงเหลือร้อยละ 12.9 ของมูลค่าการส่งออกในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์

และประเด็นเรื่องการบริหารการจัดการน้ำ เพื่อป้องกันมิให้น้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอย่างเช่นที่ผ่านมา ที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงต้องเร่งจัดการ เนื่องจากขณะนี้ฝนเริ่มตกและมีปัญหาน้ำท่วมในบางพื้นที่แล้ว ถึงแม้ว่าผลจากน้ำท่วมที่ผ่านมา ยังไม่ได้ส่งผลกระทบในด้านของการลงทุนของชาวต่างชาติมากนัก แต่หากเกิดเหตุการณ์ดังเช่นที่ผ่านมาก็อาจมีผลต่อการตัดสินใจการงทุนในไทยในระยะข้างหน้าได้ เนื่องจากปัจจุบันต้นทุนการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้น จากการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำประมาณร้อยละ 40 ทั่วประเทศ เมื่อต้นเดือนเมษายน ที่ผ่านมา

จากสถานการณ์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอันคาดว่าจะมีผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงที่เหลือของปี 2555 นี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ปรับประมาณการอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2555 โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จะอยู่ที่ 31,170-32,750 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 1.5 ถึงขยายตัวร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับปี 2554ที่การส่งออกอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หดตัวร้อยละ 4.0 เนื่องมาจากวิกฤติน้ำท่วม

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


อุตสาหกรรม