Display mode (Doesn't show in master page preview)

9 พฤษภาคม 2557

ท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวหาดใหญ่ปี 2557...คาดเหตุระเบิดอาจกระทบรายได้ท่องเที่ยวจากต่างชาติลดลงประมาณ 900 - 1,800 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2497)

;หาดใหญ่” นอกจากจะเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญในภาคใต้ตอนล่างของไทยแล้ว ยังเป็นปลายทางท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 1 ของนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน คือ มาเลเซีย ซึ่งครองความเป็นผู้นำในตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของหาดใหญ่ในสัดส่วนกว่าร้อยละ 75 รองลงมา คือ สิงคโปร์
และอินโดนีเซีย ทั้งนี้ด้วยความโดดเด่นของการเป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอยสินค้านานาชนิด รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวสถานบันเทิงยามราตรี นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติควบคู่กันไป
ทำให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนอย่างต่อเนื่อง
สำหรับภาพรวมตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังหาดใหญ่ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2557
มีทิศทางเติบโตต่อเนื่องจากปี 2556 แม้ว่าในอัตราที่ชะลอตัวลงตามภาวะตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยรวม
ของไทย โดยได้รับแรงหนุนสำคัญมาจากการจัดกิจกรรมกระตุ้นนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์
อีกทั้งหาดใหญ่เป็นปลายทางท่องเที่ยวที่ปลอดจากการชุมนุมทางการเมือง จึงส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ
เดินทางเข้าร่วมงานเทศกาลสงกรานต์กันอย่างคึกคัก
อย่างไรก็ตาม เหตุระเบิด 2 จุดในอำเภอหาดใหญ่เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงได้ประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวต่อตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของหาดใหญ่ โดยมองว่า เหตุระเบิดที่เกิดขึ้นล่าสุดในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่อาจจะส่งกระทบเชิงจิตวิทยาในระยะสั้น หากไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นตามมาอีก
ทั้งนี้ หลังเกิดเหตุระเบิดในหาดใหญ่ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินผลกระทบของเหตุระเบิดที่มีต่อตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของหาดใหญ่ ออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 : หากสถานการณ์คลี่คลายลงได้ภายในช่วงไตรมาส 2 ปี 2557… หาดใหญ่อาจจะ
สูญรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 900 ล้านบาท
ในกรณีนี้ทุกภาคส่วนสามารถดำเนินมาตรการเรียกความเชื่อมั่นในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับคืนมาได้ในเวลาอันรวดเร็ว และคาดว่าหากไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงใดมากระทบแล้ว มีแนวโน้มที่ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของหาดใหญ่จะเริ่มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น
และจะฟื้นตัวขึ้นได้อย่างเด่นชัดตั้งแต่ไตรมาส 3 ต่อเนื่องถึงไตรมาสสุดท้ายของปี ส่งผลให้โดยรวมตลอดทั้ง
ปี 2557 คาดว่า จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามายังหาดใหญ่ประมาณ 1.2 ล้านคนเพิ่มขึ้นในอัตราเพียงร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และก่อให้เกิดรายได้ท่องเที่ยวคิดเป็นมูลค่าประมาณ 11,100 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 จากปีก่อนหน้า
กรณีที่ 2 : หากสถานการณ์คลี่คลายลงได้ภายในไตรมาส 3 ปี 2557… หาดใหญ่อาจจะสูญรายได้ท่องเที่ยวประมาณ 1,800 ล้านบาท ในกรณีนี้ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติในหาดใหญ่จะเริ่มฟื้นตัวได้ในช่วงปลายไตรมาส 3 โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามายังหาดใหญ่ประมาณ 1.1 ล้านคน ลดลงร้อยละ 7.9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และก่อให้เกิดรายได้ท่องเที่ยวคิดเป็นมูลค่าประมาณ 10,200 ล้านบาทลดลงร้อยละ 2.9 จากปีก่อนหน้า
ทั้งนี้ คาดว่า เหตุการณ์ระเบิดที่หาดใหญ่จะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในวงจำกัดเฉพาะพื้นที่
เนื่องจากอาจมีนักท่องเที่ยวบางส่วนเปลี่ยนแผนการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในภาคใต้ของไทยแทน อาทิ กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และสตูล เป็นต้น

ดังนั้น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานของภาครัฐ ธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชน
ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ ควรจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับเร่งประสานความร่วมมือในการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยในทุกพื้นที่อย่างเข้มงวด และส่งผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อลดความสูญเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับการท่องเที่ยวหาดใหญ่

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


ท่องเที่ยว