Display mode (Doesn't show in master page preview)

22 ธันวาคม 2557

อุตสาหกรรม

ส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ไทยปี’58… ยังไปต่อได้ จากความต้องการฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟโลกฟื้นตัว คาดปี’58 ขยายตัวร้อยละ 3.8-5.9 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2575)

คะแนนเฉลี่ย

ภาพรวมความต้องการฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (HDD) ในตลาดโลก คาดว่าน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในปี 2556 ที่ผ่านมา และในปี 2557 เริ่มเห็นการฟื้นตัวของ HDD จากสัญญาณการฟื้นตัวของความต้องการ HDD ในกลุ่มการใช้งานที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ สำหรับแนวโน้มปี 2558 ความต้องการ HDD น่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องจากแรงผลักดันสำคัญของ 3 กลุ่มการใช้งาน คือ 1) กลุ่ม Enterprise DATA[1] หรือผู้ให้บริการ Cloud Computing 2) กลุ่ม Branded[2] หรือฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟแบบพกพา และ 3) กลุ่มใช้งานกับ Consumer Electronics โดยเฉพาะกลุ่ม Enterprise DATA ขยายตัวถึงร้อยละ 48 นิยมใช้กันมากในสหรัฐฯ ขยายตัวต่อเนื่องมายังยุโรป และญี่ปุ่น ตามลำดับ สำหรับในไทย ได้มีบริษัทเริ่มเข้ามาลงทุนระบบ Cloud Computing โดยคาดว่าในปี 2558 มูลค่าการลงทุนจะอยู่ที่ราว 13,175 ล้านบาท เป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคอาเซียนรองจากสิงคโปร์

จากแนวโน้มการฟื้นตัวของความต้องการ HDD โลกดังกล่าว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า จะเป็นผลบวกโดยตรงกับอิเล็กทรอนิกส์ไทย ซึ่งมีสินค้าหลักเป็น HDD และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องมีสัดส่วนรวมกันถึงร้อยละ 63 ของการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด เป็นปัจจัยหลักจะส่งผลให้การส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ไทยปี 2557 ขยายตัวราวร้อยละ 4.8 หรือมีมูลค่าประมาณ 33,190 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และในปี 2558 คาดว่าอาจจะขยายตัวร้อยละ 3.8-5.9 หรือมีมูลค่าประมาณ 34,450-35,150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ทิศทางอิเล็กทรอนิกส์ไทยปี 2558 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า มีแนวโน้มเปลี่ยนเข้าสู่การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึงการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นต้นน้ำมากขึ้น จากการสนับสนุนของแผนนโยบายการลงทุนฉบับใหม่ของ BOI ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2558 มีใจความสำคัญคือการแบ่งกลุ่มการให้สิทธิประโยชน์ตามลำดับความสำคัญของประเภทกิจการ โดยเฉพาะกิจการที่มีการวิจัยและพัฒนา และใช้เทคโนโลยีการผลิตสูง[1] กลุ่ม Enterprise DATA คือกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ (Cloud Computing) ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มบริษัทยุคใหม่ที่เปลี่ยนจากการเก็บข้อมูลเป็นของตนเองเป็นการฝากเก็บข้อมูลไว้บน Cloud Computing

[2] กลุ่ม Branded คือสินค้า HDD ที่ผู้ผลิตจำหน่ายในรูปแบบของการติดแบรนด์เพี่อกลุ่มลูกค้าผู้บริโภคทั่วไป ส่วนใหญ่เป็น HDD แบบพกพา และสินค้าอื่น อาทิ Personal Cloud Storage

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


อุตสาหกรรม