Display mode (Doesn't show in master page preview)

13 กุมภาพันธ์ 2562

อุตสาหกรรม

Hyper-Personalization...กระแสเทคโนโลยีสำคัญปี 2562 (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3787)

คะแนนเฉลี่ย

          -  หนึ่งแนวโน้มเทคโนโลยีสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในช่วงปี 2562 คือ Hyper-Personalization ซึ่งเป็นการนำข้อมูลส่วนบุคคลเชิง Big Data มาประยุกต์ใช้ในการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มีความเฉพาะในแต่ละบุคคล

เมื่อเทียบกับ Personalization สำหรับกรณี Hyper-Personalization ข้อมูลที่นำมาใช้จะมีบางส่วนที่เป็นข้อมูลล่าสุดจาก ณ ปัจจุบัน (Real-Time Data) มีแหล่งที่มาหลากหลาย และมีปริมาณมากกว่ากรณี Personalization ทั่วไป ซึ่งทั้งหมดนี้ สอดคล้องกับนิยามของ Big Data ซึ่งต้องมี Velocity Variety และ Volume ในระดับที่มากกว่าข้อมูลทั่วไป Hyper-Personalization ต้องใช้ Big Dataซึ่งในจุดนี้ แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ตอบรับเทคโนโลยีใหม่ ช่วยสนับสนุนเทรนด์หรือโมเดลธุรกิจ Hyper-Personalization ให้เกิดและแพร่หลายมากขึ้นในจังหวะนี้

           - การนำข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถยกระดับการบริการของตนให้ตอบโจทย์เฉพาะตัวผู้บริโภคมากขึ้น

ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น เป็นโอกาสให้บริษัทที่สามารถประยุกต์ใช้ Big Data อย่างมีประสิทธิภาพสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนอย่างเจาะจงยิ่งขึ้น ให้บริการกลุ่มลูกค้าที่ใหญ่ขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพให้การบริการของตน โดยมีอุตสาหกรรมการตลาดและการโฆษณา อุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร และอุตสาหกรรมการแพทย์ เป็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติที่จะมีความชัดเจนมากขึ้นในอนาคต แต่ ในบางกรณี การมาของกระแส Hyper-Personalization อาจยกระดับการแข่งขันจากภายนอกอีกด้วย

          - Hyper-personalization มีศักยภาพที่จะเพิ่มกำไรให้ผู้ประกอบการ ทั้งโดยตรงและทางอ้อม (เช่น ด้

วย Brand Loyalty)

  • แม้ปริมาณข้อมูลที่เติบโตอย่างต่อเนื่องจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการยกระดับการบริการของตนได้ แนวทางพัฒนาดังกล่าวยังคงมีประเด็นภาคปฏิบัติอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นความซับซ้อนในการคัดเลือกตัวแปรข้อมูลเพื่อการคาดเดาพฤติกรรมผู้บริโภค ประเด็นด้านคุณภาพของข้อมูล จนถึงประเด็นสิทธิส่วนบุคคลของผู้บริโภค ซึ่งแต่ละประเด็นต่างเป็นโจทย์สำคัญสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการใช้ประโยชน์อย่างจริงจังในอนาคต
  • จากทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ว่า Hyper-Personalization จะเป็นกระแสสำคัญในปี 2562 ทางผู้ประกอบการที่ไม่ต้องการเสียโอกาสทางธุรกิจควรเตรียมการให้ดี ทั้งในการจัดแบ่งงบประมาณสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การหาและพัฒนาบุคลากรที่จำเป็นสำหรับมิติใหม่ของการแข่งขัน รวมถึงการเตรียมการรับมือกฎเกณฑ์ต่างๆนานา ทั้งหมดนี้ คงทำให้ปี 2562 เป็นปีที่น่าจับตามอง ซึ่งจะมากไปด้วยโอกาสและความท้าทายในมิติใหม่สำหรับผู้ประกอบการไทย

​​

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ