Display mode (Doesn't show in master page preview)

2 มีนาคม 2548

พลังงาน

น้ำมันปีไก่'48 : นำเข้ากว่า 600,000 ล้านบาท

คะแนนเฉลี่ย

สถานการณ์การนำเข้าน้ำมันของไทยในปีไก่ 2548 อยู่ในภาวะที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด เพราะล่าสุดมูลค่านำเข้าน้ำมันเดือนมกราคม 2548 พุ่งขึ้นจากเดือนเดียวกันปีก่อนถึงร้อยละ 80 จากมูลค่า 839 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯของเดือนมกราคม 2547 เป็น 1,510 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯในเดือนมกราคม 2548 นี้ สำหรับตัวเลขทั้งปี 2547 ประเทศไทยนำเข้าน้ำมันสูงมากถึง 13,252 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 48.9 การนำเข้าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นนี้ก็มีผลต่อการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ทั้งนี้ในเดือนมกราคม 2548 ไทยขาดดุลบัญชีเดินสะพัดถึง 942 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สูงสุดในรอบ 7 ปี 9 เดือนนับตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจไทยปี 2540 (เดือนเมษายน 2540 ไทยขาดดุลบัญชีเดินสะพัด 1,401 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

สำหรับในปี 2548 คาดว่าจะมีมูลค่านำเข้าน้ำมันทั้งสิ้นประมาณ 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ(คิดเป็นเงินไทยประมาณกว่า600,000ล้านบาท)เพิ่มขึ้นจากปี2547 ถึงร้อยละ 20.7

การนำเข้าน้ำมันของไทยช่วงปี 2542-2548
ปี
มูลค่า
สัดส่วน (%)
เม็ดเงินเพิ่ม
% เพิ่ม
ราคาน้ำมันนำเข้าเฉลี่ย
% เพิ่ม
(ล้านดอลลาร์)
ต่อนำเข้ารวม
(ล้านดอลลาร์)
(ดอลลาร์/บาร์เรล)
2542
4,272
8.6
1,138
36.3
17.24
42.6
2543
6,834
11.0
2,562
60.0
26.53
53.9
2544
7,130
11.5
296
4.3
22.86
-13.8
2545
7,422
11.6
292
4.1
23.91
4.6
2546
8,898
11.9
1,476
19.9
27.29
14.1
2547
13,252
14.0
4,354
48.9
33.83
24.0
2548*
16,000
16.7
2,748
20.7
37.97
12.2

ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

หมายเหตุ : แหล่งข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ราคาน้ำมันปี2547เป็นตัวเลขราคานำเข้าเฉลี่ยของน้ำมันดิบโอมาน

ปี 2548 เป็นตัวเลขประมาณการ

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


พลังงาน