Display mode (Doesn't show in master page preview)

4 พฤศจิกายน 2548

อุตสาหกรรม

เบียร์การ์เด้นปีไก่ : หลากปัจจัยลบ ... กระทบกำลังซื้อผู้บริโภค

เทศกาลเบียร์การ์เด้นในปี 2548 ที่จะเริ่มต้นจริงจังในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมกราคมปีหน้า ผู้ประกอบการคงจะไม่สามารถคาดหวังถึงยอดจำหน่ายได้เต็มที่นัก ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยหลายประการที่ไม่เอื้ออำนวยโดยเฉพาะกำลังซื้อของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจนส่งผลไปถึงอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่ปรับสูงขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อความคึกคักของเทศกาลเบียร์การ์เด้นเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ในส่วนต้นทุนของผู้ประกอบการเบียร์การ์เด้นในปีนี้ก็มีการปรับเพิ่มขึ้นทั้งด้านค่าเช่าพื้นที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งต้นทุนทางด้านการจัดกิจกรรมการตลาดต่างๆเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าสนใจ อาทิ ค่าจ้างนักร้อง นักแสดง เป็นต้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีผลกดดันต่อผู้ประกอบการพอสมควร ฉะนั้นสิ่งที่ผู้ประกอบการเบียร์การ์เด้นจะกระทำได้ก็คือการปรับแผนและกลยุทธ์การตลาดใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อกระตุ้นให้จำนวนผู้มาใช้บริการ เบียร์การ์เด้นในปีนี้เพิ่มขึ้น

สำหรับในปี 2548 นี้ คาดว่าเทศกาลเบียร์การ์เด้นจะต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงหลายประการที่ส่งผลต่อความคึกคักของผู้มาใช้บริการเมื่อเทียบกับการจัดงานในปีก่อนๆที่ผ่านมา โดยปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการเบียร์การ์เด้นที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

กำลังซื้อของกลุ่มผู้มาใช้บริการลดลง ผลจากภาวะเศรษฐกิจของไทยที่ชะลอตัวลงภายหลังจากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น จนส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงภาวะเงินเฟ้อรวมทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประชาชนมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทั้งค่าใช้จ่ายด้านน้ำมัน ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน ค่าดอกเบี้ยผ่อนบ้าน รถยนต์ ค่าโดยสารรถประจำทาง เป็นต้น ดังนั้นจึงคาดว่าในช่วงเทศกาลเบียร์การ์เด้นปี 2548 นี้ลูกค้ากลุ่มที่ยังชื่นชอบในบรรยากาศของงานจะยังคงมาใช้บริการเบียร์การ์เด้นเช่นเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา แต่ต่างกันที่ความถี่ในการมาใช้บริการเบียร์การ์เด้นที่เคยมาคนละหลายๆครั้งรวมทั้งงบประมาณที่ใช้ต่อคนน่าจะลดลง ส่วนลูกค้ารายใหม่ๆก็อาจจะมาใช้บริการไม่คึกคักเท่าที่ควร เนื่องจากไม่กล้าใช้จ่ายเงินรวมทั้งไม่มั่นใจทางด้านการหารายได้ในอนาคต

ต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น ในปี 2548 ผู้ประกอบการเบียร์การ์เด้นต้องเผชิญกับต้นทุนการดำเนินงานที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอาทิ ค่าเช่าพื้นที่เปิดดำเนินการซึ่งบางแห่งปรับเพิ่มขึ้นถึงประมาณร้อยละ 30-40 รวมไปถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาวัตถุดิบและค่าขนส่งที่ปรับขึ้นไปก่อนล่วงหน้า ซึ่งปัจจัยต่างๆดังกล่าวล้วนเป็นภาระทางด้านต้นทุนของผู้ประกอบการทั้งสิ้น ในขณะที่การผลักภาระทางด้านต้นทุนไปยังผู้มาใช้บริการแม้ว่าจะกระทำได้ เนื่องจากผู้ที่มาใช้บริการจะเป็นลูกค้าประจำที่ประทับใจในบรรยากาศเทศกาลเบียร์การ์เด้นอยู่แล้ว แต่ผลของการปรับราคาดังกล่าวก็จะส่งผลต่อความถี่ของการมาใช้บริการที่ลดลงเช่นกัน

เป็นที่น่าสังเกตว่า เทศกาลเบียร์การ์เด้นในปี 2548 ผู้ประกอบการเบียร์การ์เด้นจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสรุปได้ดังนี้

กลยุทธ์ที่1 การเพิ่มกำลังซื้อของผู้มาใช้บริการ ปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลให้เทศกาลเบียร์การ์เด้นในปี 2548 นี้มีความคึกคักมากขึ้นคือการเพิ่มกำลังซื้อโดยอ้อมให้กับผู้มาใช้บริการ ซึ่งผู้ประกอบการเบียร์การ์เด้นสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การร่วมมือกับธุรกิจอื่นๆเพื่อจัดกิจกรรมการให้ส่วนลดระหว่างกันอาทิ การนำบิลค่าใช้จ่ายของห้างสรรพสินค้ามาใช้เป็นส่วนลดกับเบียร์การ์เด้นที่ใช้พื้นที่หน้าห้างสรรพสินค้าจัดงานทำให้ส่งเสริมธุรกิจร่วมกัน ในขณะเดียวกันก็อาจจะร่วมมือกับสถาบันผู้ออกบัตรเครดิตเข้ามาร่วมให้บริการในพื้นที่จัดเทศกาลเบียร์การ์เด้นซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มาใช้บริการ เป็นกลุ่มใหญ่ที่มียอดค่าใช้จ่ายมากจะสามารถทยอยชำระเงินเป็นงวดๆได้ ทั้งนี้ปกติเบียร์การ์เด้นที่จัดตามร้านอาหารก็มีบริการนี้อยู่แล้ว แต่สำหรับผู้ประกอบการเบียร์การ์เด้นที่จัดงานบริเวณกลางแจ้งรวมทั้งสถานที่บางแห่งก็สะดวกที่จะให้บริการแบบซื้อคูปองชำระเป็นเงินสดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นหากนำเอาการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตมาใช้กับเบียร์การ์เด้นที่จัดกลางแจ้งทั่วไป ก็จะเป็นการเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นให้มีการเพิ่มความถี่ของการมาใช้บริการรวมทั้งเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อครั้งให้มากขึ้นด้วย

กลยุทธ์ที่2 การลดค่าใช้จ่ายในส่วนผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายลงผู้ประกอบการเบียร์การ์เด้นควรหาพันธมิตรทางธุรกิจที่เกื้อหนุนกันมาช่วยสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกัน จากแต่เดิมที่ธุรกิจเบียร์จะเป็นกลุ่มที่จัดกิจกรรมหลักเกือบทั้งหมดโดยมีสินค้าอื่นๆมาเสริมเพิ่มสีสันเล็กน้อย ทั้งนี้การให้สินค้าประเภทอื่นๆเข้ามาเพิ่มบทบาททางด้านการจัดกิจกรรมเหมือนเป็นผู้จัดงานร่วมจะช่วยให้ผู้ประกอบการเบียร์การ์เด้นสามารถลดต้นทุนการจัดเทศกาลลงได้ โดยสินค้าที่น่าสนใจมีอาทิ น้ำอัดลม ขนมขบเคี้ยว ร้านอาหารไทยและต่างชาติที่มีเครือข่ายเป็นจำนวนมาก เป็นต้น

กลยุทธ์ที่3 การชิงโชคแจกแถมของรางวัล ผลจากกำลังซื้อของประชาชนที่ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้ที่ผ่านมาธุรกิจจำหน่ายสินค้าต่างๆได้หันมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยวิธีชิงโชคของรางวัลกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องดื่ม น้ำอัดลม ขนมขบเคี้ยว และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวก็ได้ผลตอบรับที่ดีทางด้านการช่วยกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ดังนั้นหากผู้ประกอบการจะนำเอากลยุทธ์การแจกแถมของรางวัลที่มีมูลค่าสูงมาใช้บ้างก็จะช่วยจูงใจให้มีผู้เข้ามาใช้บริการในเทศกาลเบียร์การ์เด้นเพิ่มขึ้น

กล่าวโดยสรุปแล้ว ในปี 2548 เป็นอีกปีหนึ่งที่ผู้ประกอบการซึ่งจัดเทศกาลเบียร์การ์เด้นต้องคิดค้นกลยุทธ์การตลาดเพื่อกระตุ้นให้คนมาใช้บริการในภาวะที่กำลังซื้อของ ประชาชนชะลอตัวลงตามปัจจัยลบทางเศรษฐกิจที่มากระทบ ซึ่งทิศทางดังกล่าวนับว่าสวนทางกับต้นทุนของผู้ประกอบการที่ปรับตัวสูงขึ้นทั้งทางด้านค่าเช่าที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งต้นทุนการจัดกิจกรรมบันเทิงต่างๆ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปีนี้ผู้ประกอบการเบียร์การ์เด้นอาจไม่ประสบความสำเร็จทางด้านยอดจำหน่ายตามที่คาดหวังไว้ แต่การจัดเทศกาลเบียร์การ์เด้นก็ถือเป็นกิจกรรมช่วยกระตุ้นยอดจำหน่ายเบียร์ทั้งระบบให้มีความคึกคักในช่วงปลายปีต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นปีหน้า รวมทั้งยังช่วยสร้างภาพลักษณ์สินค้าให้ผู้บริโภคจดจำและมีผลระยะยาว ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ผู้ประกอบการเบียร์การ์เด้นยังคงมีกำลังใจที่จะจัดกิจกรรมกันในปีต่อๆไปแม้ว่าผลตอบแทนทางด้านรายได้ที่ได้รับจะไม่สูงมากนักก็ตาม

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


อุตสาหกรรม