Display mode (Doesn't show in master page preview)

29 พฤศจิกายน 2549

อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ปี 50 : ตลาดโลกชะลอ...ส่งออกไทยยังขยายร้อยละ 15 แต่ต้องระวังผลกระทบจากค่าเงินบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 1924)

คะแนนเฉลี่ย
การเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกในช่วงระยะ 3-4 ปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลดีต่อประเทศไทยในฐานะที่เป็นฐานการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญของบริษัทชั้นนำของโลกหลายราย โดยเฉพาะการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และแผงวงจรรวม ซึ่งทำให้มูลค่าการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับแนวโน้มของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยในปี 2550 นั้น คาดว่าจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปี 2549 ที่ผ่านมา โดยที่ยังคงเน้นความสำคัญของภาคการส่งออกเป็นหลัก ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2550 ดังนี้
- ยอดการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 15 ในปี 2550 การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทยคาดว่าน่าจะมีมูลค่าประมาณ 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 15
- สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบและแผงวงจรไฟฟ้ายังเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ
- ความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะเพิ่มสัดส่วนเป็นร้อยละ 15.05 ของ GDP ในปี 2550 จากร้อยละ 14 ในปี 2549
แม้ว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทยในปี 2550 นั้นยังมีการเติบโตที่สูงขึ้นแต่ก็นับว่าเป็นการเติบโตในลักษณะชะลอตัวลงจากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เป็นผลมาจากปัจจัยทั้งภายในและปัจจัยภายนอกประเทศที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมดังนี้
- การเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลกชะลอตัว คาดว่าในปี 2550 นั้น ความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลกจะมีแนวโน้มชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า การปรับลดลงของความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รุนแรงมากนัก และอยู่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ทั้งนี้เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นได้กระจายตัวไปสู่อุตสาหกรรมต่างๆ มากขึ้น
- ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง ในปี 2550 มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะมีแนวโน้มขยายตัวในระดับ 4.9 ชะลอตัวลงเล็กน้อยจากปี 2549
- การแข็งค่าของเงินบาท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินแนวโน้มของค่าเงินบาทในปี 2550 ว่าอาจจะมีการแข็งค่าขึ้นและอาจมีโอกาสแตะระดับประมาณ 35 บาทต่อเหรียญสหรัฐได้ แต่คาดว่าในปี 2550 ค่าเงินบาทจะอยู่ที่ระดับประมาณ 35-36 บาทต่อเหรียญสหรัฐ
- คู่แข่งทางการค้า เวียดนาม เป็นประเทศที่กำลังได้รับการจับตามองค่อนข้างมากในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างมาก ทั้งนี้เนื่องจากเวียดนามมีศักยภาพทางด้านแรงงานราคาต่ำและมีคุณภาพดี มีความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีกับสหรัฐ ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของโลกทำให้ในปีที่ผ่านมามีผู้ผลิตหลายรายไปลงทุนขยายฐานการผลิตในเวียดนามมากขึ้น ซึ่งทำให้ไทยต้องเร่งสร้างศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนและพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอที่จะรองรับการแข่งขันเพิ่มขึ้น
- การกีดกันการค้าโดยมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเพิ่มขึ้น ซึ่งมีทั้งนโยบายทางภาษีด้วยการร่วมกลุ่มทางการค้าและนโยบายที่ไม่ใช่ภาษีจากประเทศคู่ค้า ทั้งนี้การเปิดข้อตกลงเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศต่างๆ นั้น จะทำให้ไทยสามารถส่งออกสินค้าไปยังประเทศคู่ค้าได้เพิ่มขึ้นในสินค้าชนิดหนึ่งแต่ก็ทำไทยอาจสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในสินค้าอีกประเภทหนึ่งด้วย

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของไทย ในปี 2550 มีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2549 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เป็นผลมาจากตลาดอิเล็กทรอนิกส์โลกมีแนวโน้มชะลอตัวลงอันเนื่องมาจากการชะลอตัวตามวัฎจักรของอุตสาหกรรมและการชะลอตัวตามแนวโน้มของเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยก็ยังต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงทางด้านอื่นๆ เช่น ความผันผวนของค่าเงิน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการผลิต การปรับตัวของผู้ประกอบการในประเทศ และภาวะการแข่งขันจากต่างประเทศ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้ไทยต้องเร่งปรับตัวอย่างมากเพื่อรองรับกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เนื่องจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความสำคัญโดยมีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการเป็นแหล่งจ้างงานที่สำคัญ

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


อุตสาหกรรม