Display mode (Doesn't show in master page preview)

12 เมษายน 2562

พลังงาน

น้ำมันดีเซลมาตรฐานยูโร 5 ทางเลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจโลจิสติกส์ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2980)

คะแนนเฉลี่ย

​           เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 กระทรวงพลังงานได้ประกาศมาตรการเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้น้ำมันดีเซลมาตรฐานยูโร 5 ที่มีการปลดปล่อยสารประกอบกำมะถันให้เหลือเพียงไม่เกิน 10 PPM จากมาตรฐานยูโร 4 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า หากผู้ประกอบการเปลี่ยนมาใช้น้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียม (น้ำมันมาตรฐานยูโร 5) แทนการใช้น้ำมันดีเซลธรรมดา (น้ำมันมาตรฐานยูโร 4) ภายใต้การอุดหนุนราคาน้ำมันในปัจจุบัน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง ทำให้ค่าใช้จ่ายน้ำมันรวมค่าซ่อมบำรุงที่คำนวณในรูปมูลค่าปัจจุบัน มีค่าต่ำกว่าการใช้รถบรรทุกตามมาตรฐานยูโร 4

             ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังประเมินว่า ค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพรถจะเป็นภาระต้นทุนของผู้ประกอบการ  ดังนั้น การเพิ่มแรงจูงใจอื่น เช่น การชดเชยค่าใช้จ่ายปรับสภาพรถ รวมทั้งการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลยูโร 5 เพิ่มเติม จะมีส่วนช่วยลดภาระของผู้ประกอบการ ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจปรับสภาพรถเพื่อเปลี่ยนมาใช้น้ำมันดีเซลยูโร 5 ได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ ความสำเร็จของมาตรการยังขึ้นกับความพร้อมของสถานีบริการน้ำมันที่จะรองรับความต้องการใช้น้ำมันดีเซลยูโร 5 อีกด้วย

​​

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ