Display mode (Doesn't show in master page preview)

18 ธันวาคม 2556

เศรษฐกิจไทย

เทศกาลปีใหม่’57: คาดเม็ดเงินคนกรุงสะพัด 23,100 ล้านบาท ... แม้เผชิญแรงกดดันจากค่าครองชีพและปัญหาการเมือง (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2441)

คะแนนเฉลี่ย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2557 ที่กำลังจะมาถึงพร้อมกับวันหยุดที่มีติดต่อกันถึง 5 วัน พบประเด็นสำคัญที่น่าสนใจว่า ในปีนี้แม้ภาระค่าครองชีพและหนี้ครัวเรือน รวมถึงปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง จะส่งผลต่อกำลังซื้อและอารมณ์การจับจ่ายใช้สอยอยู่บ้าง แต่คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ยังให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ โดยกิจกรรมที่คนกรุงเทพฯ วางแผนจะทำในช่วงปีใหม่ ได้แก่ การนัดหมายญาติ/เพื่อนฝูงเลี้ยงฉลอง การจัดโปรแกรมท่องเที่ยว/กลับบ้านต่างจังหวัด และซื้อของขวัญให้บุคคลต่างๆ อย่างไรก็ดี เป็นที่จับตาว่าในปีนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงระมัดระวังการใช้จ่ายอยู่ค่อนข้างมาก โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการฉลองปีใหม่ปีนี้คือ ปัจจัยทางด้านราคาสินค้า ดังนั้น หากผู้ประกอบการมุ่งจะช่วงชิงกำลังซื้อในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ การให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การลดราคา น่าจะมีส่วนจูงใจกระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า การจับจ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ของคนกรุงเทพฯ จะมีเม็ดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 23,100 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยแยกเป็นค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่ม 6,500 ล้านบาท (ร้อยละ 28.1) รองลงมาคือ การให้เงินพ่อแม่พี่น้อง 5,200 ล้านบาท (ร้อยละ 22.5) ท่องเที่ยว 4,500 ล้านบาท (ร้อยละ 19.5) ซื้อของขวัญของฝาก 4,100 ล้านบาท (ร้อยละ 17.7) ทำบุญ 2,700 ล้านบาท (ร้อยละ 11.7) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 100 ล้านบาท (ร้อยละ 0.4)

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เศรษฐกิจไทย