Display mode (Doesn't show in master page preview)

27 ธันวาคม 2556

เศรษฐกิจไทย

ทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2557... ยังขึ้นกับทางออกของสถานการณ์การเมือง (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 3473)

คะแนนเฉลี่ย

เศรษฐกิจของไทยชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2556 ท่ามกลางการหยุดชะงักของหลายกลไกขับเคลื่อน โดยการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนซบเซาลง ท่ามกลางหลายปัจจัยที่กดดันบรรยากาศการใช้จ่ายภายในประเทศ ขณะที่ สถานการณ์การส่งออกที่ไม่สามารถฟื้นตัวได้ทันในปี 2556 ก็เป็นทิศทางที่คลาดเคลื่อนไปจากที่หลายหน่วยงานตั้งเป้าหมายไว้ค่อนข้างมาก

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในหลายภาคส่วน และต้องเผชิญความยากลำบากมากขึ้นในช่วงปลายปีท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดทางการเมืองของไทย ทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปี 2556 น่าจะขยายตัวเพียงร้อยละ 2.7 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 6.5 ในปี 2555 โดยการส่งออกน่าจะพลิกกลับมาหดตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปีที่ร้อยละ 0.3

แนวโน้มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2557 ของไทย ยังมีความเสี่ยงอยู่ในช่วงขาลง ท่ามกลางหลายประเด็นทางเศรษฐกิจที่ต้องจับตาใกล้ชิด ประกอบด้วย สถานการณ์ทางการเมืองของไทย แผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ชะลอออกไป ทิศทางราคาสินค้า/พลังงาน/ค่าไฟฟ้า/ภาระค่าครองชีพ และสถานการณ์การส่งออกไทยที่ยังฟื้นตัวตามหลังสัญญาณบวกของเศรษฐกิจโลก ดังนั้น การประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2557 ยังคงตั้งอยู่บนสมมติฐานที่มีความไม่แน่นอนสูง ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองที่เพิ่มมากขึ้นและยังไม่มีทางออกที่แน่ชัด ณ ขณะนี้ อาจทำให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นที่อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2557 จะโน้มเอียงลงสู่กรอบล่างของประมาณการกรณีพื้นฐานของศูนย์วิจัยกสิกรไทยที่ร้อยละ 3.7 อย่างไรก็ตาม หากสัญญาณความขัดแย้งทางการเมืองยืดเยื้อเกินครึ่งปี ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้น

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เศรษฐกิจไทย