Display mode (Doesn't show in master page preview)

11 สิงหาคม 2560

เศรษฐกิจไทย

ในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 ครัวเรือนยังกังวลเรื่อง ‘ค่าครองชีพและหนี้สิน’

​              ท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปัจจุบันที่ยังอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนระดับราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นไม่มากนัก แต่รายได้ครัวเรือนที่ไม่ปรับเพิ่มขึ้นหรือบางกลุ่มมีรายได้ลดลง ส่งผลให้ครัวเรือนมีความกังวลต่อประเด็นเรื่องค่าครองชีพ โดยจากการสำรวจมุมมองภาวะการครองชีพของครัวเรือน พบว่า ในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 ครัวเรือนส่วนใหญ่มีความกังวลต่อประเด็นค่าครองชีพเป็นอันดับแรก ตามมาด้วยประเด็นเรื่องหนี้สินและรายได้ สอดคล้องกับดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือน (KR-ECI) และดัชนีสะท้อนมุมมองคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) ที่ในเดือนก.ค. 2560 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 45.5 และระดับ 45.8 ตามลำดับ จากความกังวลในเรื่องหนี้สินและสถานการณ์ทางด้านราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ
            ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ความเชื่อมั่นของครัวเรือนในระยะข้างหน้ายังมีแรงกดดันอยู่ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากสัญญาณการชะลอตัวของรายได้เกษตรกรหลังราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลดลง ซึ่งอาจจะมีผลทางอ้อมต่อการหมุนเวียนและกระจายรายได้ไปยังภาคส่วนอื่นของเศรษฐกิจดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เศรษฐกิจไทย