Display mode (Doesn't show in master page preview)

23 พฤศจิกายน 2548

เศรษฐกิจไทย

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2549 ... แม้จะขยายตัวได้ แต่ยังคงเผชิญกับความเสี่ยง

คะแนนเฉลี่ย

จากตัวเลขและสถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุด โดยเฉพาะในเรื่องของราคาน้ำมันและตัวเลขการส่งออก ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ทำการปรับปรุงประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยสำหรับปี 2548 และ 2549 โดยได้ปรับประมาณการของปี 2548 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4.2-4.5 จากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ร้อยละ 3.6-4.0 อันเป็นผลจากการขยายตัวของการส่งออกในช่วงครึ่งหลังของปีเมื่อเทียบกับในช่วงครึ่งแรก รวมทั้งจากค่าเฉลี่ยของราคาน้ำมันที่ต่ำกว่าการคาดการณ์เดิม สำหรับการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2549 นั้น คาดว่าน่าจะได้รับแรงหนุนหลักจากการการใช้จ่ายในประเทศ จากความเชื่อมั่นของภาคเอกชนที่จะฟื้นตัวขึ้น ตามภาวะราคาน้ำมันและอัตราเงินเฟ้อในประเทศที่น่าจะมีเสถียรภาพมากขึ้นกว่าในปี 2548 ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ปรับเพิ่มประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2549 เป็นร้อยละ 4.5-5.0 จากเดิมร้อยละ 4.0-5.0 แต่อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในระบบ อาจจะเป็นปัจจัยจำกัดการขยายตัวของการใช้จ่ายในประเทศ โดยเฉพาะในหมวดสินค้าคงทน หมวดยานยนต์ และหมวดอสังหาริมทรัพย์ ในขณะเดียวกัน การลงทุนของภาครัฐอาจยังเผชิญกับความเสี่ยงในเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ในขณะที่คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบกับปัญหาการขาดดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดเป็นปีที่สองติดต่อกัน ส่วนในภาคการเกษตรนั้น คาดว่าปัญหาการจัดการน้ำ การแพร่ระบาดของไข้หวัดนก รวมทั้งแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรที่อาจจะไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากเหมือนกับในปีที่ผ่าน ๆ มา ต่างล้วนเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามทั้งสิ้น

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เศรษฐกิจไทย