Display mode (Doesn't show in master page preview)

1 มิถุนายน 2549

เศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจไทยปี 2549 ... ครึ่งปีหลังอาจจะขยายตัวเพียง 3.5-4.0%

คะแนนเฉลี่ย
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า เศรษฐกิจไทยจะมีอัตราการขยายตัวในช่วงครึ่งแรกของปี 2549 นี้ ที่ประมาณร้อยละ 4.5-4.7 และจะชะลอตัวลงเป็นร้อยละ 3.5-4.0 ในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งจะส่งผลให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในปีนี้ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.0-4.5 ลดลงจากประมาณการเดิมที่ร้อยละ 4.0-5.0 และลดลงจากอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 4.5 ของปี 2548 สำหรับแนวโน้มในปี 2550 นั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า แม้ว่าการใช้จ่ายของภาคเอกชนในประเทศน่าจะได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มเงินเฟ้อและราคาน้ำมันที่น่าจะมีเสถียรภาพมากขึ้นกว่าในปี 2549 ที่ผ่านมา แต่การใช้จ่ายของภาครัฐยังคงจะต้องรอดูความชัดเจนในเรื่องการเมืองในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อการผ่านร่างพรบ.งบประมาณ และการดำเนินการโครงการเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาล ส่วนในด้านต่างประเทศนั้น คาดว่า การส่งออกของไทยในปี 2550 คงจะชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจหลักของโลก รวมทั้งจากแนวโน้มราคาสินค้าส่งออก และการแข็งค่าของเงินบาท ซึ่งทำให้โดยรวมแล้ว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า เศรษฐกิจไทยอาจจะขยายตัวประมาณร้อยละ 4.0-5.0 ในปี 2550 เทียบกับร้อยละ 4.0-4.5 ในปี 2549 นี้ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เศรษฐกิจไทย