Display mode (Doesn't show in master page preview)

15 พฤษภาคม 2563

เศรษฐกิจไทย

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจฯ (KR-ECI) เดือนเม.ย. 63 ยังอยู่ในระดับต่ำ มาตรการพักชำระหนี้ช่วยผ่อนเบาภาระบางส่วน ขณะที่เครื่องชี้ด้านรายได้และเงินออมแย่ลงต่อเนื่อง

  • ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในปัจจุบัน (KR-ECI) และดัชนีภาวะเศรษฐกิจฯ ในอีก 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) ในการสำรวจช่วงเดือนเมย. 2563 ยังอยู่ในระดับที่ต่ำมาก จากเครื่องชี้ด้านรายได้และการออมที่ยังคงปรับตัวแย่ลง อย่างไรก็ตาม ค่างวด (ภาระหนี้สิน) ของครัวเรือนปรับตัวลดลงจากอานิสงส์ของมาตรการพักชำระหนี้ของสถาบันการเงิน
  • ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในช่วงไตรมาสที่ 3/2563 ยังเผชิญความเสี่ยงสูง แม้จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในประเทศจะลดลงมาอยู่ในระดับหลักหน่วยและมีการทยอยคลายล็อกกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศไปบ้างแล้ว แต่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการปรับตัวทางธุรกิจภายใต้การรักษาระยะห่างทางสังคมอาจจะใช้ระยะเวลาเป็นปี ขึ้นอยู่กับการคิดค้นวัคซีนและการผลิตที่เข้าถึงประชากรหมู่มาก ท่ามกลางปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้แล้วเสร็จ

 

เศรษฐกิจไทย