Display mode (Doesn't show in master page preview)

3 สิงหาคม 2549

ตลาดการเงิน

บทบาทของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 1890)

นักลงทุนต่างชาติได้เข้ามามีบทบาทในตลาดหุ้นไทยเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนมูลค่าการถือหุ้นและการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยถือเป็นนักลงทุนกลุ่มสำคัญที่มีบทบาทต่อการปรับตัวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์อย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากการเข้าซื้อของต่างชาติมักจะให้ความสนใจหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคง มีแนวโน้มผลประกอบการและมีบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งหุ้นดังกล่าวมักจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าทางการตลาดสูง เช่น หุ้นของบริษัทในกลุ่ม SET 50 Index ทั้งนี้ การที่ตลาดหุ้นไทยมีขนาดค่อนข้างเล็กส่งผลให้การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นขนาดใหญ่ดังกล่าวเพียงไม่กี่ตัวจะส่งผลกระทบต่อดัชนีค่อนข้างมาก อีกทั้ง การซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาดหุ้น นอกจากนั้น การไหลเข้าของเงินลงทุนจากต่างชาติในตลาดหุ้นในระยะยาวยังส่งผลในด้านอื่นๆ เช่น เป็นปัจจัยบวกต่อฐานะดุลบัญชีเงินทุนและดุลการชำระเงิน และช่วยสนับสนุนการแข็งค่าของค่าเงินบาทในระยะสั้น นอกจากนั้น เงินลงทุนจากต่างชาติยังอำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกิจการ โดยการแข่งขันของธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ทำให้หลายกิจการมีความต้องการแสวงหาพันธมิตรจากต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนและใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการพัฒนาการผลิต
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ลงทุนกลุ่มสำคัญที่มีศักยภาพในการลงทุนสูงเพราะมีมูลค่าเงินลงทุนจำนวนมาก และยังมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีและการเพิ่มสภาพคล่องในตลาดหุ้น จึงควรมีมาตรการสนับสนุนให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนระยะยาวในตลาดหุ้นไทยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การเปิดเสรีทางการลงทุนและการบริการในอนาคตอันใกล้ คงจะส่งผลให้เกณฑ์การควบคุมการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเป็นไปในลักษณะที่เริ่มผ่อนคลายมากขึ้นตามลำดับ แต่การที่จะสามารถพัฒนาตลาดหุ้นไทยให้เป็นที่สนใจในสายตาของนักลงทุนต่างชาติได้นั้น ต้องกระทำในหลายๆมิติควบคู่กันไป นอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจอันเป็นปัจจัยหลักที่จะต้องเอื้ออำนวยต่อบรรยากาศในการลงทุนแล้ว ยังมีมาตรการอื่นๆอีกหลายประการที่น่าจะเป็นการช่วยส่งเสริมการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ เช่น การเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของตลาดหุ้นไทย การเพิ่มจำนวนผู้ลงทุนสถาบันในตลาดหุ้นการเพิ่มสภาพคล่องในตลาดหุ้นการเพิ่มคุณภาพของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้ว่าการสนับสนุนบทบาทของนักลงทุนต่างชาติดังที่ได้กล่าวในข้างต้น ถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งในหลายๆแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตลาดตราสารทุน ซึ่งแนวทางอื่นๆที่มีความสำคัญตามที่ได้ระบุในแผนแม่บทพัฒนาตลาดทุนไทย อาทิเช่น การสนับสนุนให้เกิดการออมทั้งโดยสมัครใจและการออมภาคบังคับ การสนับสนุนกลไกธุรกิจเงินร่วมลงทุนเพื่อสร้างบริษัทที่มีศักยภาพและเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น การทำ Road show ให้กับนักลงทุนต่างชาติ ตลอดจน การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานในตลาดทุน และการขยายฐานความรู้ผู้ลงทุน ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นและควรที่จะปฏิบัติควบคู่กันไปพร้อมๆกัน ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาตลาดทุนไทยเป็นไปอย่างสมบูรณ์ครบทุกด้านในอนาคต

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


ตลาดการเงิน