Display mode (Doesn't show in master page preview)

18 มิถุนายน 2562

Econ Digest

มาตรการพยุงเศรษฐกิจกลางปี 2562 ประคองการใช้จ่ายภายในประเทศ

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) เดือน พ.ค. 2562 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 43.7 จากอานิสงส์มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ที่มีส่วนช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนทั้งทางตรงและทางอ้อม ประกอบกับครัวเรือนบางส่วนมีความกังวลเรื่องภาระหนี้สินลดลง เนื่องจากมีการชำระคืนค่างวดที่ได้กู้ยืมไปเพื่อชำระค่าเล่าเรียนปีการศึกษาใหม่ของบุตรหลานในเดือน เม.ย. 2562 ขณะที่ ดัชนีฯ ช่วง 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) ทรงตัวจากเดือนก่อนที่ระดับ 45.7

โดยครัวเรือนบางส่วนมองว่าจะมีการก่อหนี้เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองที่ช่วยเร่งการตัดสินใจขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยใหม่ภายในปี 2562 แต่ด้วยความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในมิติอื่นๆ ที่ลดลง ทำให้ครัวเรือนมีมุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของตนเองในช่วง 3 เดือนข้างหน้าไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนัก

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในช่วงไตรมาสที่ 3/2562 ยังเผชิญความไม่แน่นอนอยู่ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาอาหารสดที่มีแนวโน้ม ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงฤดูฝน ประกอบกับเศรษฐกิจโลกชะลอตัวต่อเนื่องส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อผู้ประกอบการและตลาดแรงงานภายในประเทศ อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่ โดยคาดว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นนโยบายเร่งด่วนออกมา ซึ่งน่าจะเป็นผลบวกต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลัง

#ภาวะเศรษฐกิจ #ค่าครองชีพ

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest