Display mode (Doesn't show in master page preview)

13 กรกฎาคม 2564

Econ Digest

AgriTech พลิกโฉมอนาคตเกษตรไทย มุ่งแนวทางการใช้เทคโนโลยีในพื้นที่จำกัด

คะแนนเฉลี่ย


ปัจจุบันหลายประเทศมีการนำ AgriTech ซึ่งมีหลักการทำงานแบบเกษตรแม่นยำ ผ่าน IoT และ Big Data มาช่วยทำการเกษตรอย่างแพร่หลาย โดยมีแรงผลักดันมาจากข้อจำกัดด้านการเกษตรอย่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งแม้ปัจจุบัน AgriTech ในไทยจะยังอยู่ในระยะเริ่มต้น แต่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ในช่วง 3-5 ปีข้างหน้าจะมีบทบาทมากขึ้น จากราคาเทคโนโลยีที่ถูกลงและความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ AgriTech ทุกระดับตั้งแต่เกษตรกรรุ่นใหม่ สตาร์ทอัพ และบริษัทขนาดใหญ่นำ AgriTech มาใช้ทั้งในพื้นที่ขนาดใหญ่และพื้นที่ที่จำกัด 

ทั้งนี้ AgriTech ในพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น โดรนเพื่อการเกษตร, เครื่องกำจัดวัชพืชควบคุมด้วยระบบ GPS, รถแทรกเตอร์อัตโนมัติติด GPS, เครื่องเก็บเกี่ยวอัตโนมัติ, เซนเซอร์ เป็นต้น น่าจะมีการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากราคาขายพืชที่ไม่จูงใจนักและต้องคำนึงถึงการประหยัดต่อขนาดร่วมด้วย สำหรับ AgriTech ในพื้นที่ที่จำกัด เช่น โรงงานผลิตพืช (Plant Factory), Green House, Low-Tech Plastic Hoop House, Container Farm, Indoor Deep-Water Culture เป็นต้น น่าจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากมีมูลค่าเพิ่มสูง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า AgriTech ที่ไทยควรมุ่งไป อาจจะเป็น AgriTech ในพื้นที่ที่จำกัด เนื่องจากสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงและสามารถเอาชนะข้อจำกัดของสภาพภูมิอากาศได้อย่างเต็มรูปแบบ อันจะเป็นการยกระดับเกษตรกรไทยไปสู่นักธุรกิจเกษตรที่สามารถควบคุมการผลิตได้อย่างแม่นยำ ขายสินค้าได้คุณภาพและราคาดี ไม่ต้องเผชิญความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรที่อิงกับตลาดโลก ลดการพึ่งพามาตรการช่วยเหลือเฉพาะหน้าจากภาครัฐ และสอดคล้องกับแนวทางความยั่งยืนด้านวัตถุดิบและความสมดุลของสิ่งแวดล้อมตามกรอบโมเดลเศรษฐกิจใหม่ แต่เงื่อนไขความสำเร็จ จะขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ภาพตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ระบบโลจิสติกส์ตลอดสายการผลิต ความพร้อมด้านเงินทุนและเทคโนโลยี ทำเลที่ตั้ง ซึ่งจะมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันและการทำกำไรในระยะยาว


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest