Display mode (Doesn't show in master page preview)

8 มีนาคม 2564

Econ Digest

สรุปความเคลื่อนไหวค่าเงินบาท (8 มีนาคม 64)

คะแนนเฉลี่ย

เงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบเกือบ 4 เดือนที่ 30.51 บาทต่อดอลลาร์ฯ สอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินเอเชียอื่นๆ ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ ขยับแข็งค่าขึ้นตามทิศทางของบอนด์ยีลด์ ซึ่งได้อานิสงส์หลังประธานเฟดไม่ส่งสัญญาณว่าจะมีเครื่องมือเพิ่มเติมในการชะลอการปรับตัวขึ้นของบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ  

 สัปดาห์ระหว่างวันที่ 8-12 มี.ค. 2564 KBank คาดกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทที่ 30.20-30.60 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยปัจจัยที่ต้องติดตาม ได้แก่ ทิศทางบอนด์ยีลด์ ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ และรายละเอียดของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ ตลอดจนผลการประชุม ECB และสถานการณ์โควิด/ความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนทั่วโลก

​​

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest