Display mode (Doesn't show in master page preview)

20 เมษายน 2564

Econ Digest

โควิดระลอก 3 คาด...รายได้ไทยเที่ยวไทยสูญ 1.3 แสนล้านบาท

คะแนนเฉลี่ย
​หลังตัวเลขล่าสุดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้ว่า เดือน ก.พ. 2564 การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยเพิ่มขึ้นกว่า 30% จากเดือน ม.ค. 2564 ซึ่งเป็นเดือนที่ได้รับผลกระทบหนักจากการระบาดระลอกสอง    ตลาดไทยเที่ยวไทยก็ถูกซ้ำเติมด้วยการระบาดระลอกสามเมื่อก้าวสู่ไตรมาสที่ 2 ปี 2564  ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า รายได้ของตลาดไทยเที่ยวไทยช่วงครึ่งแรกปี 2564 จะหดเหลือ 1.37 แสนล้านบาท หรือหายไป 1.30 แสนล้านบาท จากตัวเลขคาดการณ์เดิม ณ เดือน ม.ค. 64 ซึ่งอยู่ที่ 2.67 แสนล้านบาท เนื่องจากการระบาดรอบนี้มีการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนมากกว่าที่ผ่านมาและกระจายไปหลายจังหวัดตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่คนไทยวางแผนท่องเที่ยวสงกรานต์ ส่งผลให้ธุรกิจนำเที่ยวและโรงแรมที่พักหลายแห่งได้รับผลกระทบจากการยกเลิกจอง จากความกังวลและความไม่แน่ใจในสถานการณ์และมาตรการควบคุมโรคของแต่ละจังหวัด 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทยครึ่งแรกปี 2564 ยังรวมถึงการคาดการณ์ว่าการระบาดในรอบนี้จะใช้เวลาควบคุมสถานการณ์นานกว่ารอบที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก  เชื้อที่ระบาดเป็นไวรัสสายพันธุ์ที่แพร่เร็ว   ต้นตอของการระบาดมาจากกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสัดส่วนสูง และเป็นการระบาดที่เกิดขึ้นหลังรอบก่อนหน้าเพียง 3 เดือน 

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นของภาครัฐ ด้วยการเร่งฉีดวัคซีนและเปิดทางจัดหาวัคซีนทางเลือกเพื่อให้คนไทยได้รับวัคซีนอย่างรวดเร็วและครอบคลุมมากที่สุดแล้ว ทุกภาคส่วนยังควรร่วมกันควบคุมการแพร่ระบาดให้จบโดยเร็วและรักษามาตรฐานการป้องกันอย่างเคร่งครัดต่อไป โดยในส่วนของผู้ประกอบการ ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้สภาพแวดล้อมที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงในช่วงครึ่งหลังปี 2564 ทั้งในด้านความเสี่ยงเชิงนโยบายและปัจจัยแวดล้อมของตลาด เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระยะยาว Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest