Display mode (Doesn't show in master page preview)

9 มิถุนายน 2564

Econ Digest

ถึงเวลาปรับตัว! แผนยุทธศาสตร์ EV แห่งชาติ ดันอุตฯ รถยนต์ไทยสู่ฐานการผลิตรถยนต์ ZEV

คะแนนเฉลี่ย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าการที่คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้กำหนดเป้าหมายใหม่ที่ท้าทายให้ไทยผลิตรถยนต์ ZEV (รถยนต์ที่ปราศจากการปล่อยมลพิษ) ได้ 100% ของกำลังการผลิตทั้งหมดในปี 2578 เพื่อเร่งผลักดันให้ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ ZEV ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกนั้น จะมีส่วนช่วยอย่างมากในการสร้างแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนให้กับภาคส่วนต่าง ๆ และเกิดผลดีต่อการดึงดูดการลงทุนผลิตรถยนต์ ZEV เข้าไทยในอนาคต 

แต่การจะไปถึงเป้าหมายดังกล่าวต้องการองค์ประกอบอื่น ๆ ที่สำคัญ โดยในส่วนที่ภาครัฐและเอกชนอาจสามารถเข้าไปจัดการได้คือ: 1) สร้างโอกาสให้ไทยมีฐานตลาดรถยนต์ ZEV ทั้งในและต่างประเทศที่ใหญ่มากพอ โดยตลาดในประเทศ เน้นการแข่งขันด้านราคา สร้างความเชื่อมั่นเรื่องสถานีชาร์จไฟฟ้า และมีมาตรการเพื่อกระตุ้นให้คนเปลี่ยนรถเร็​วขึ้น ตลาดต่างประเทศ เร่งพิจารณาทำ FTA กับประเทศที่เป็นตลาดหลักของรถยนต์ ZEV ให้เร็วขึ้น และสร้าง Product Champion ตัวใหม่ที่เป็นรถยนต์ ZEV ทั้งในส่วนของรถยนต์นั่งขนาดเล็กและรถปิกอัพเพื่อให้รุกตลาดได้ง่ายขึ้น 2) สร้างโอกาสให้เกิดห่วงโซ่อุปทานชิ้นส่วนรถยนต์ ZEV ที่ครบวงจรมากที่สุดในประเทศ โดยแม้จะเป็นไปได้ยากที่ไทยจะดึงดูดการลงทุนผลิตเซลล์แบตเตอรี่ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญและสามารถสร้างมีมูลค่าเพิ่มได้สูงที่สุดเข้าประเทศ แต่ไทยอาจเน้นดึงดูดชิ้นส่วนสำคัญอื่นที่อยู่ในระบบขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ไฟฟ้าให้เข้ามาลงทุนในไทย เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์ On Board Charger ชิ้นส่วนระบบไฟฟ้าอื่น ๆ และเซ็นเซอร์ต่าง ๆ รวมถึงระบบเบรกแบบรีเจนเนอเรทีฟ เป็นต้น เพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานชิ้นส่วนด้านอื่นให้ครบวงจรในประเทศ

ในยุคที่คู่แข่งในอุตสาหกรรมรถยนต์ ZEV โลกเปลี่ยนหน้าตาไปจากเดิมมาก และหลายประเทศฐานการผลิตรถยนต์ก็พยายามแข่งขันกันขึ้นเป็นผู้นำในการผลิต จึงถึงเวลาแล้วที่อุตสาหกรรมรถยนต์ไทยต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดและสร้างโอกาสจากกระแสการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด

​​

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest