Display mode (Doesn't show in master page preview)

14 มิถุนายน 2564

Econ Digest

เรียนออนไลน์ "ผู้ปกครอง"พร้อมไหม?

คะแนนเฉลี่ย


ผลสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ต่ออุปสรรคในการกลับมาเรียนออนไลน์ และมุมมองต่อการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ในระยะข้างหน้า ซึ่งจัดทำโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย สะท้อนว่า ผู้ปกครองกว่า 79.1% พบอุปสรรคในการเรียนออนไลน์ โดยเฉพาะความไม่พร้อมในด้านอุปกรณ์การเรียน โดยกลุ่มผู้ปกครองรายได้น้อยจะมีปัญหาเรื่องของอุปกรณ์การเรียนอย่างคอมพิวเตอร์/แท็บเล็ต และอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะกลุ่มที่มีบุตรหลานในวัยเรียนมากกว่า 1 คน และบางส่วนมองว่าต้องมีรายจ่ายค่าอินเทอร์เน็ต 

ในระยะข้างหน้า ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่ารูปแบบการศึกษาออนไลน์น่าจะเข้ามามีบทบาทในด้านการศึกษามากขึ้น อย่างเช่นการเรียนเสริมทักษะเพิ่มเติมทางออนไลน์ หรือเทรนด์การศึกษาใหม่ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศอย่าง Hybrid Homeschooling ซึ่งผสมผสานการเรียนออนไลน์และการเรียนที่โรงเรียนเป็นบางวันเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งจากการสำรวจพ​บว่า ผู้ปกครองยังมีความกังวลต่อรูปแบบการเรียนออนไลน์ โดย 56.4% กังวลเรื่องคุณภาพการศึกษา  48.2% กังวลว่าการเรียนออนไลน์ระยะยาวจะส่งผลในเรื่องของสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุตรหลาน และกว่า 37.8% กังวลเรื่องของข้อจำกัดและความไม่ปลอดภัยของเทคโนโลยี 

ดังนั้น ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกการศึกษาที่เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น การพัฒนาการศึกษาในระบบให้มีคุณภาพและเท่าเทียม ด้วยการพยายามลดข้อจำกัดและเติมเต็มช่องว่างในทุกๆ ด้านโดยให้ความสำคัญกับพัฒนาการของนักเรียนเป็นหลัก รวมถึงการวางแผนและสร้างระบบการเรียนออนไลน์ให้เป็นมาตรฐาน จึงเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันดำเนินการ  โดยเบื้องต้นอาจใช้วิธีแจกบทเรียนพร้อมสรุปและแบบฝึกหัด เพื่อให้นักเรียนสามารถทำความเข้าใจก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ นอกเหนือจากการพัฒนาคอนเทนต์การศึกษาตามหลักสูตรของแต่ละระดับชั้นในช่องทางออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าไปเรียนเพิ่มเติมและทบทวนความรู้ได้ตลอดเวลา ในส่วนของการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ปกครองในด้านการเงิน ภาครัฐอาจจะร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมจัดแพคเกจอินเทอร์เน็ตพิเศษสำหรับนักเรียนสำหรับการเรียนออนไลน์ 


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest