Display mode (Doesn't show in master page preview)

4 ธันวาคม 2562

Econ Digest

E Logistic Marketplace ช่วยผู้ประกอบการสร้างยอดขายเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ ท่ามกลางการแข่งขันยุคดิจิทัล

        ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการขนส่งทางบกไทยต้องเผชิญการแข่งขันที่รุนแรง โดยบริษัทโลจิสติกส์ต่างชาติยักษ์ใหญ่ที่เดิมเน้นให้บริการกับผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เน้นการส่งออกเป็นหลัก กลับเริ่มขยายการลงทุนในไทยโดยให้บริการกับผู้ผลิตที่ต้องการกระจายสินค้าในประเทศมากขึ้น และใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโลจิสติกส์ ก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

         ทั้งนี้ เทคโนโลยีดิจิตัลดังกล่าวก่อให้เกิดโมเดลธุรกิจ E Logistics Marketplace ที่เป็นสื่อกลางเชื่อมเจ้าของสินค้าและผู้ประกอบการขนส่ง โดยทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงราคาและเงื่อนไขการขนส่งผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์  ซึ่ง E Logistics Marketplace จะรวบรวมคำสั่งซื้อบริการขนส่งจากทั่วประเทศ สร้างกลไกเพื่อให้เกิดการใช้รถบรรทุกร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด หากผู้ประกอบการขนส่งในพื้นที่ต่าง ๆ สามารถสร้างเครือข่ายแบ่งปันข้อมูลคำสั่งซื้อบริการขนส่งระหว่างกัน จะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการและช่วยลดต้นทุนการขนส่งได้ถึง 5%-15% ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจึงควรเตรียมความพร้อม สร้างทักษะและเพิ่มความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิตัล เช่น การติดตั้ง GPS ในรถบรรทุก 

        ​ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า E Logistics Marketplace เป็นโมเดลธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต และจะสร้างประโยชน์ให้กับพันธมิตรในเครือข่ายทุกฝ่าย ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มมีสตาร์ทอัพในรูปแบบ E Logistics Marketplace บ้างแล้ว 1-2 ราย ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า E Logistics Marketplace ในประเทศไทยจะขยายตัวอย่างรวดเร็วภายในอีก 5 ปีข้างหน้า ตามการเติบโตของอีคอมเมิร์ซแบบ B2B ซึ่งจะทำให้ผู้ผลิตกลุ่มหนึ่งมีการเปลี่ยนพฤติกรรมและยอมรับเทคโนโลยีดิจิตัลในการขนส่งสินค้ามากขึ้น Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest