Display mode (Doesn't show in master page preview)

31 ตุลาคม 2562

Econ Digest

ยังแข่งขันได้... แม้สินค้าไทยถูกตัดสิทธิ GSP

​​การที่ทางการสหรัฐฯ ประกาศตัดสิทธิพิเศษทางภาษีเป็นการทั่วไปหรือ GSP ที่ให้แก่ไทยรวม 573 รายการมูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์ฯ โดยจะมีผลบังคับในวันที่ 25 เม.ย. 2563 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การตัดสิทธิ GSP ในครั้งนี้ ส่งผลต่อการส่งออกไทยไปสหรัฐฯ ค่อนข้างจำกัด เนื่องจากสินค้าในรายการที่ถูกตัดสิทธิมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 4.1 ของการส่งออกทั้งหมดของไทยไปสหรัฐฯ

ในอีก 6 เดือนข้างหน้า ภาคธุรกิจไทยที่เกี่ยวข้องคงต้องเผชิญอัตราภาษีที่เพิ่มขึ้นไปอยู่ในอัตรา MFN แม้ว่าจะมีผลกระทบในภาพรวมค่อนข้างจำกัด เนื่องด้วยสินค้าส่วนใหญ่เผชิญอัตราภาษีไม่สูงและสินค้าไทยค่อนข้างแข็งแกร่งในตลาดสหรัฐฯ แม้ว่าน่าจะมีส่วนทำให้ไทยเผชิญความท้าทายในการทำตลาดมากขึ้นในสินค้าบางชนิด\ขณะที่ในบางสินค้ามีความเสี่ยงสูญเสียตลาดสหรัฐฯ เป็นการถาวร เนื่องจากผลทางภาษีที่เปลี่ยนไปอย่างมากและความสามารถในการทำตลาดของสินค้าอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า สถานการณ์การส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ โดยการตัดสิทธิ GSP ครั้งนี้ อาจเป็นจุดเริ่มต้นของแรงกดดันทางการค้าของสหรัฐฯ ต่อไทย ซึ่งผู้ประกอบการคงต้องเตรียมรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจเพิ่มขึ้นอีก หากสหรัฐฯ เดินหน้ากดดันไทยมากขึ้น อย่างไรก็ดี สิ่งที่ภาคธุรกิจจะต้องเร่งพัฒนาก็คือ การยกระดับการผลิตให้เป็นไปตามเกณฑ์สากล รวมถึงให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้าให้มากขึ้น ทั้งการสร้างความโดดเด่นหรือการเน้นจับตลาดเฉพาะ เพื่อทำให้สินค้าไทยเป็นที่ต้องการของตลาดอันจะช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคาหรือลดความจำเป็น ที่จะต้องพึ่งพาสิทธิพิเศษทางภาษี และ​สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในเวทีการค้าโลก


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest