Display mode (Doesn't show in master page preview)

16 กันยายน 2562

Econ Digest

KR-ECI ส.ค. ดีขึ้นเล็กน้อย จาก... ราคาพลังงานลด รายได้ภาคเกษตรเพิ่ม และมาตรการภาครัฐ

         ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) เดือน ส.ค. 2562 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 41.5 ในเดือนก่อน มาอยู่ที่ระดับ 41.9 จากความกังวลที่ลดลงต่อประเด็นเรื่องสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการภายในประเทศ หลังราคาพลังงานปรับตัวลดลง ประกอบกับครัวเรือนบางส่วนมีความกังวลต่อประเด็นเรื่องรายได้และการมีงานทำลดลง ส่วนหนึ่งได้อานิสงส์จากมาตรการของภาครัฐ ทั้งในส่วนของเงินให้เปล่าผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมาตรการช่วยเหลือครัวเรือนเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง นอกจากนี้ ราคาสินค้าเกษตรบางรายการที่ปรับตัวสูงขึ้นมากในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็มีส่วนทำให้ครัวเรือนเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ

         สำหรับดัชนีฯ ในช่วงอีก 3 เดือนข้างหน้า ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน จากระดับ 43.9 มาอยู่ที่ระดับ 44.3 จากมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นของครัวเรือนไทยบางส่วนต่อประเด็นเรื่องรายได้และการมีงานทำในช่วงระยะ 3 เดือนข้างหน้า โดยเฉพาะครัวเรือนเกษตร เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต อย่างไรก็ตาม การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนไทยในช่วงเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา ดำเนินการก่อนเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทำให้ครัวเรือนที่สำรวจไม่ได้นำปัจจัยเรื่องน้ำท่วมมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา

          ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในช่วงที่เหลือของปี 2562 ยังเปราะบางและเผชิญหลายปัจจัยท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายของไร่นาจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัญหาการชาระหนี้ของครัวเรือน 
รวมไปถึงความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวที่กระทบเศรษฐกิจไทยในภาพรวม

​​

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest