Display mode (Doesn't show in master page preview)

16 ตุลาคม 2562

Econ Digest

ดัชนี KR-ECI ก.ย. 62 เพิ่มขึ้น แต่...ครัวเรือนใช้จ่ายระมัดระวัง และยังกังวลรายได้และการจ้างงาน

​         ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) เดือน ก.ย. 2562 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนมาอยู่ที่ระดับ 41.9 จากความกังวลที่ลดลงของครัวเรือนต่อประเด็นเรื่องค่าใช้จ่าย เงินออม ภาระหนี้ และระดับราคาสินค้า แต่กลับกังวลเพิ่มขึ้นต่อประเด็นเรื่องรายได้และการมีงานทำ มีสัญญาณให้เห็นว่า ครัวเรือนเริ่มทยอยปรับตัวโดยใช้จ่ายระมัดระวังมากขึ้นและมุ่งเน้นการเก็บออมสำหรับใช้จ่ายในอนาคตหลังรายได้ยังทรงตัว
           ขณะที่ดัชนีฯ 3 เดือนข้างหน้า ทรงตัวอยู่ในระดับ 44.4 ใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้า เหตุครัวเรือนกังวลมากขึ้นต่อประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายและราคาสินค้า ขณะที่เรื่องรายได้กังวลลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลของปัจจัยฤดูกาลที่ปกติ เดือน ธ.ค. จะมีการใช้จ่ายสูงกว่าเดือนอื่นๆ แต่ก็เป็นช่วงที่หลาย
หน่วยงานปรับขึ้นค่าจ้าง/เงินเดือน รวมถึงจ่ายเงินโบนัส
​            ​ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนช่วงไตรมาสสุดท้ายจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น ส่วนหนึ่งได้อานิสงส์จากมาตรการภาครัฐ เช่น โครงการประกันรายได้เกษตรกร มาตรการ “ชิมช้อปใช้” เฟส 1 มาตรการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนบางส่วนในช่วงระยะเวลาสั้นๆ  แต่ยังต้องติดตามประเด็นเรื่องการฟื้นฟูบ้านเรือนไร่นาที่เสียหายจากน้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถทำได้อย่างรวดเร็วหรือไม่หลังสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest