Display mode (Doesn't show in master page preview)

16 มิถุนายน 2564

Econ Digest

ครัวเรือนยังกังวลโควิดและภาวะการครองชีพ โดยเฉพาะเงินออมที่ลดลงมาก กระทบการใช้จ่าย กำลังซื้อ

คะแนนเฉลี่ย

การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในช่วงกลางเดือนพ.ค. และมาตรการเยียวยาของภาครัฐที่ทยอยออกมาช่วยหนุนให้ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือน (KR-ECI) ในเดือนพ.ค. ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในระดับต่ำที่ 37.3 จาก 37.0 ในเดือนเม.ย. ขณะที่ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนใน 3 เดือนข้างหน้าก็ทรงตัวอยู่ในระดับเดียวกับเดือนเม.ย. ที่ 39.4 บ่งชี้ว่าครัวเรือนยังมีความกังวลต่อภาวะการครองชีพ โดยเฉพาะในเรื่องของมุมมองต่อเงินออมที่ปรับลดลงจากเดือนก่อนอย่างมาก โดยผลสำรวจล่าสุดระบุว่า ระดับเงินออมในปัจจุบันของครัวเรือนในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ (20.5%) จะสามารถดำรงชีวิตได้โดยไม่เดือดร้อนมากเป็นระยะเวลา 3 เดือน ขณะที่ในต่างจังหวัด (19.1%) ได้อีก 1 เดือน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะกระทบต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายและฐานะทางการเงินของครัวเรือน ขณะที่กำลังซื้อยังมีแนวโน้มเปราะบางจากความอ่อนแอในตลาดแรงงาน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้จ่ายของครัวเรือนในเดือนพ.ค.พบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่ทำกิจกรรมต่างที่เกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยลดลงหรือไม่ทำเลย โดยเฉพาะการทานอาหารที่ร้าน การซื้ออาหารสดจากซุปเปอร์มาร์เกต รวมถึงการสั่งอาหารทางแอปพลิเคชั่นสะท้อนว่าฐานะทางการเงินของครัวเรือนยังมีแนวโน้มเปราะบางและยังอยู่ในช่วงระมัดระวังการใช้จ่าย 

ในระยะข้างหน้าภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนยังคงขึ้นอยู่กับการระบาดของโควิด-19 โดยการฟื้นตัวของภาคส่วนต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการกระจายวัคซีน หากการฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างรวดเร็วก็จะช่วยสร้างความมั่นใจให้ครัวเรือนและธุรกิจให้ปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่สิ้นสุด และผลกระทบทางเศรษฐกิจก็ยังคงมีอยู่ ดังนั้นการออกมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจก็ยังคงมีความจำเป็นเช่นกัน


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest