Display mode (Doesn't show in master page preview)

11 มิถุนายน 2564

Econ Digest

จะซื้อประกันโควิด…ศึกษาสิทธิ์ให้ดี

คะแนนเฉลี่ยโควิด 19 เป็นภัยใกล้ตัวที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนนับพันล้านคนทั่วโลก โดยคนไทยที่เข้าข่ายได้รับการดูแลด้านค่ารักษาพยาบาลจากรัฐมีจำนวนรวมกว่า 17 ล้านคน (ประกอบด้วย ผู้ถือบัตรทอง บัตรประกันสังคม ม.33 และ ม.39 ข้าราชการบำนาญ ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจรวมทั้งคนในครอบครัว) ขณะที่ยังมีผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ (ประกันชีวิตที่มีสัญญาสุขภาพ ประกันสุขภาพเดี่ยว และประกันสุขภาพกลุ่ม) รวมกว่า 22 ล้านกรมธรรม์ ซึ่งในจำนวนนี้บางคนมีหลักประกันสุขภาพหลายทางและหลายกรมธรรม์ อย่างไรก็ดีผลิตภัณฑ์ประกันโควิด 19 ที่มีเบี้ยประกันเริ่มต้นในหลักร้อยบาทเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ช่วยเสริมหลักประกันจากโรคโควิด 19 ให้คนไทย ด้วยยอดขายที่สูงถึง 9 ล้านฉบับในปี 2563 ที่ผ่านมา และในปีนี้อีกกว่า 14 ล้านฉบับ (ข้อมูล ณ 15 พ.ค. 64)

 

สิทธิ์การรักษาของภาครัฐอาจถือได้ว่าเป็นสิทธิ์พื้นฐาน แต่ในช่วงการรักษาพยาบาล อาจมีต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการขาดรายได้ ขณะที่ผู้ป่วยที่มีกำลังซื้อและต้องการได้รับการดูแลพิเศษอาจมีราคาที่ต้องจ่ายเพิ่ม โดยเบื้องต้นทางเลือกในการเข้าพักรักษาในห้องพักเดี่ยวปรับอากาศของโรงพยาบาลเอกชนประมาณ 10 วัน อาจมีส่วนต่างราคาไม่น้อยกว่า 1 แสนบาท ซึ่งจุดนี้เองที่เป็นจุดขายของประกันภัยโควิด 19 ในฐานะที่เป็นตัวช่วยในการบริหารความเสี่ยงได้  

 

แบบประกันโควิด 19 ที่มีขายในปัจจุบัน เสนอให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันเพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการซื้อเงื่อนไขที่เหมาะสมกับตนเองตามระดับราคาและความครอบคลุมความเสี่ยง โดยมีราคาตั้งแต่กว่า 100-2,000 บาท ซึ่งราคาที่น้อยจะได้รับความคุ้มครองบางด้านและวงเงินเอาประกันที่ต่ำลง ขณะที่ราคาที่สูงมักมีวงเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นและความคุ้มครองที่รอบด้าน อย่างไรก็ดีขอแนะนำให้สำรวจสิทธิ์ของตนเองและทำความเข้าใจแบบประกันที่วางขาย หากเลือกซื้อได้อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงสวัสดิการประกันสุขภาพที่ตนเองมีอยู่แล้ว อาจช่วยให้การซื้อนั้นมีผลต่อการสร้างหลักประกันความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้นอย่างแท้จริง​

 

 

แผนประกันโควิด 19 ปีนี้มีความคุ้มครองหลากหลายให้เลือกมากขึ้น ในราคาเบี้ยหลักสิบหลักร้อยแต่ความคุ้มครองหลักหมื่นหลักแสน แถมพ่วงด้วยค่าทำความสะอาดสถานที่เอาประกัน ค่าชดเชยรายได้ขณะพักรักษาในโรงพยาบาล และเงินค่าติดเชื้อ (เจอจ่ายจบ) แต่อย่าหลงติดกับดักการตลาดจนลืมไปว่าส่วนที่เป็น “ค่าใช้จ่าย" นั้นจะเบิกได้เท่าที่เกิดขึ้นจริงและไม่เกินเงินเอาประกันภัย ดังนั้น หากต้องการซื้อประกันโควิดก็ควรตรวจเช็คว่า เรายังขาดหรือต้องการเน้นความคุ้มครองเพิ่มเติมแบบใดอีก อาทิ การเติมสิทธิ์เป็นค่าชดเชยรายวัน หรือ รับเป็นเงินก้อนเมื่อตรวจเจอเชื้อโควิด หากเรามีสิทธิ์การรักษาจากสวัสดิการอื่นใดอยู่แล้ว หรือ ซื้อประกันแบบที่รวมความคุ้มครองด้าน ค่าใช้จ่าย" ในการรักษาตัว หากไม่มีหลักประกันสุขภาพอื่นให้เบิกได้ ซึ่งปัจจุบันแผนประกันลักษณะนี้ค่อนข้างครอบคลุมทั้งค่ารักษาพยาบาล การแพ้วัคซีน ค่าใช้จ่ายอื่น และบางแบบยังมีเงินก้อนให้เมื่อตรวจพบว่าติดเชื้ออีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีกฎ 3 อย่า >> อย่าปกปิดข้อเท็จจริง อย่าจงใจนำตนเองไปติดเชื้อเพราะถือว่าทุจริตฉ้อฉล อย่าลืมระยะรอคอยก่อนเริ่

​ประกันภัยเป็นเครื่องมือช่วยลดความเสี่ยงที่เข้าถึงได้ การรู้ทันรู้ทั่วความคุ้มครองตามแผนประกัน จะช่วยให้เงินค่าเบี้ยประกันที่จ่ายไปสามารถให้ความคุ้มครองตามที่คาดหวังและลดภาระให้ได้จริงเมื่อจำเป็นต้องใช้สิทธิ์

 Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest