Display mode (Doesn't show in master page preview)

10 พฤษภาคม 2564

Econ Digest

ร้านอาหารปี 64 รายได้...ธุรกิจหดตัว -5.6% ถึง -2.6%

คะแนนเฉลี่ย

​​

การกลับมาของโควิด-19 ระลอก 3 ทำให้ในวันที่ 29 เม.ย. 2564 ภาครัฐได้ประกาศยกระดับ 6 จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามมีการรับประทานอาหารในร้านและจำกัดเวลาเปิดปิดในพื้นที่ควบคุม และพื้นที่ควบคุมสูงสุด มีผลบังคับใช้วันที่ 1 พ.ค. 2564 ซ้ำเติมการอยู่รอดของธุรกิจร้านอาหาร โดยคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อร้านอาหารแต่ละประเภท ดังนี้

ร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบต่อเนี่องรุนแรง จากการหดตัวของรายได้ในช่องทางขายหลัก และโครงสร้างต้นทุนที่สูง ได้แก่ ร้านอาหารเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าและแหล่งท่องเที่ยว คาดว่ายอดขายของร้านอาหารกลุ่มนี้ ปี 2564 จะอยู่ที่ 1.39-1.44 แสนล้านบาท หดตัวลง -12.0% ถึง -8.9%

ร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบปานกลาง เพราะมีช่องทางการขายหลากหลาย โครงสร้างต้นทุนยืดหยุ่น และการปรับรูปแบบการลงทุนของผู้ประกอบการรายใหญ่ ได้แก่ 1) ร้านอาหารที่มีการให้บริการอย่างจำกัด มีสัดส่วนการขายไปยังภายนอกสูง (อาทิ Take away, Drive through และส่งไปที่พัก) และมีการปรับรูปแบบของผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ปรับรูปแบบโดยใช้ร้านอาหารขนาดเล็กเป็น Hub จัดส่งอาหาร คาดว่าจะมีมูลค่ารวมที่ 6.1 – 6.3 หมื่นล้านบาท หดตัว -2.5% ถึงขยายตัว 0.7% และ 2) ร้านอาหารข้างทางที่มีพื้นที่หน้าร้าน ได้รับประโยชน์จากนโยบายช่วยเหลือของรัฐและการเข้าถึงผู้บริโภคที่ง่าย ซึ่งการหมุนเวียนของผู้ประกอบการในร้านอาหารประเภทนี้ ทำให้เกิดการการขยายตัวเล็กน้อยบนความเปราะบาง คาดว่าจะมีมูลค่ารวมที่ 1.82 -1.87 แสนล้านบาท หดตัว -1.0% ถึงขยายตัว 1.7%

ผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงทั้งด้านการสร้างรายได้และช่องทางการขาย หรือมีความเสี่ยงด้านโครงสร้างต้นทุนและหนี้สิน ต้องสำรวจความพร้อม เพิ่มความระมัดระวัง และเร่งปรับตัว ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยปรับลดประมาณการธุรกิจร้านอาหารปี 2564 เหลือเพียง 3.82 – 3.94 แสนล้านบาท หดตัว -5.6% ถึง -2.6% (YoY)​

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest