Display mode (Doesn't show in master page preview)

22 กันยายน 2564

Econ Digest

กระแสลงทุนคริปโทเคอร์เรนซี เร่งเพิ่มความรู้…ตอบโจทย์ความสนใจของนักลงทุน

คะแนนเฉลี่ย

ในช่วงที่ผ่านมา คริปโทเคอร์เรนซีให้อัตราผลตอบแทนสูง เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่น ทำให้ดึงดูดนักลงทุนรายใหม่เข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื่อง และในประเทศไทยก็มีนักลงทุนรายย่อยใหม่ๆ เข้ามาในตลาดเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังอยู่ในวงจำกัดซึ่งกระจุกตัวในกลุ่มคนเมืองที่มีรายได้และเงินออมสูง จากผลสำรวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่า กลุ่มตัวอย่างโฟกัสกรุ๊ป (ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนที่มีรายได้สูง อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล) รู้จักคริปโทเคอร์เรนซีกว่า 69.4% มีคนสนใจลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีมากถึง 52.0%  ลงทุนจริงในปัจจุบันอยู่ที่ 24.3% ขณะที่กลุ่มตัวอย่างโฟกัสกรุ๊ปที่ยังไม่ได้ลงทุนจริงในปัจจุบัน ก็มีความสนใจที่จะลงทุนคริปโทเคอร์เรนซีในอีก 1 ปีข้างหน้าราว 42.0% เป็นการตอกย้ำว่าต่อไปจะมีนักลงทุนรายใหม่เข้ามาในตลาดคริปโทเคอร์เรนซีในไทยอีกมาก 

สำหรับวัตถุประสงค์การลงทุน กลุ่มตัวอย่างโฟกัสกรุ๊ปที่รู้จักคริปโทเคอร์เรนซีส่วนใหญ่ราว 26.6% คาดหวังว่าคริปโทเคอร์เรนซีจะสามารถนำมาเก็งกำไรระยะสั้นได้ ซึ่งบ่งชี้ได้ในเบื้องต้นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีมุมมองต่อคริปโทเคอร์เรนซีในแง่ของสินทรัพย์ทางเลือกที่เน้นการเก็งกำไร และน่าจะมีการรับรู้ถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการลงทุน อันเนื่องมาจากความผันผวนของราคา โดยผลสำรวจชี้ว่า นักลงทุนคริปโทเคอร์เรนซีในกลุ่มตัวอย่างโฟกัสกรุ๊ปกว่า 76.3% สามารถรับได้ หากเงินลงทุนจะหายไปมากกว่า 50% ภายใน 1 วัน นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างโฟกัสกรุ๊ปที่ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีส่วนใหญ่ราว 56.7% เปรียบการลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีเหมือนกับการลงทุนในหุ้น

จากผลสำรวจยังชี้ให้เห็นว่า ปัจจุ​บัน คนไทยที่ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีโดยเน้นการเก็งกำไรเป็นหลัก และนักลงทุนไทยส่วนใหญ่ค่อนข้างเข้าใจภาวะเสี่ยงจากการลงทุน แต่ก็มีนักลงทุนบางส่วนที่อาจจะยังไม่เข้าใจถึงสภาวะเสี่ยงนั้น เพราะมีความคาดหวังและมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับสูงต่อเนื่อง ซึ่งนับว่าเป็นโจทย์สำคัญต่อทั้งกลุ่มนักลงทุนและทางการที่จำเป็นต้องเร่งพัฒนาการเรียนรู้ในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ อีกทั้งเป็นการปูทางไปสู่นวัตกรรมทางการเงินอื่น ๆ ที่จะตามมาในอนาคตScan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest