Display mode (Doesn't show in master page preview)

​​​​​​​ประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 2561​

เครื่องชี้ที่สำคัญ
(%YoY ยกเว้นระบุเป็นอย่างอื่น)
2559​​2560​2561 f
กรณีพื้นฐานกรอบ​ประมาณการ
อัตราการขยายตัวของ GDP3.23.94.03.5 - 4.5
การบริโภคภาคเอกชน3.13.23.02.5 - 3.5
การบริโภคของรัฐบาล1.7​​
0.51.00.0 - 3.0
การลงทุน2.80.94.32.0 - 6.5
- ภาคเอกชน0.41.73.01.0 - 5.0
- ภาครัฐ9.9-1.28.05.0 - 11.0
การส่งออก (ฐานศุลกากร ในรูปดอลลาร์ฯ)0.59.94.52.0 - 7.0
การนำเข้า (ฐานศุลกากร ในรูปดอลลาร์ฯ)-4.214.78.04.0 - 10.0
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป0.20.71.10.6 - 1.5
ราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ย (USD/Barrel)41.352.055.052.0 - 60.0
ที่มา : สศช. กระทรวงพานิชย์ และประมาณการโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย (ณ 19 ธ.ค. 2560)